Scroll Top

Priručnik za implementaciju Metodologije monitoringa i evaluacije planova prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnom nivou

Ovaj Priručnik je izrađen u okviru projekta Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH – ACCOUNT, koji implementiraju Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao nositelj i INFOHOUSE kao glavni partner, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Priručnik predstavlja direktni produkt radionica o monitoringu i evaluaciji lokalnih akcionih planova za prevenciju i borbu protiv korupcije, koje je Fondacija INFOHOUSE održala u Sarajevu 24. i 25. januara 2019. Priručnik ima za cilj da pomogne partnerskim općinama u efikasnijoj implementaciji akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, kroz kontinuirano praćenje progresa u provođenju predviđenih aktivnosti i mjera, kao i evaluaciju  njihovog učinka. Struktura ovog Priručnika sadrži tri sekcije, dizajnirane na način koji pruža jasan prikaz svih etapa u provođenju monitoringa i evaluacije, kao i objašnjenje svake etape, njene uloge i cilja. Centralno mjesto u ovom Priručniku zauzima Metodologija monitoringa i evaluacije planova prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, koja je bila izrađena u okviru ovog projekta…