Scroll Top

Konsolidovana analiza upitnika o samoprocjeni i preporuke za definisanje strateških ciljeva i mjera u okviru akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou u devet općina

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih opdina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“ koji realizuje Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), urađene su kvalitativne uporedne analize uptinika o samoprocjeni lokalne uprave o antikorupcijskim inicijativama i transparentnosi rada lokalne uprave. Ovu konkretnu aktivnost su realizirale članice ACCOUNT-a ALDI/Goražde, KAM/Zenica, Helsinški odbor za ljudska prava/Bijeljina i CGS/Livno u saradnji sa Fondacijom INFOHOUSE, a dio su širih aktivnosti koje imaju za cilj iniciranje izrade akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. U 2018. godini u izradi antikoruptivnih akcionih planova učestvovalo je 9 partnerskih opdina, kao što su Banovidi, Breza, Domaljevac-Šamac, Ilijaš, Neum, Travnik, Visoko, Zavidovidi i Žepče…