Scroll Top

Komunikacija za razvoj – završni izvještaj INFOHOUSE za UNICEF BiH (BHS)

Na osnovu razgovora sa 96 ispitanika u 15 fokus grupa, provedenih u pet gradova tokom mjeseca juna i jula 2016. godine, odgovora 219 anketiranih roditelja i djece (ukupno 315 osoba), te ekstrahovanja nalaza i poređenja sa baseline studijom iz 2014, možemo ustvrditi da je došlo do napretka u polju socijalne inkluzije  regiji BIRAČ u odnosu na nalaz prije dvije godine, no da je potrebno nastaviti sa investiranjem u razvoj ovog segmenta društvenog prihvatanja. „Mislim da sve ide nabolje. Kada je riječ o inkluziji, posvećuje se više pažnje i u lokalnim zajednicama i generalno.(…) Činjenica je da stanje još nije zadovoljavajuće. Definitivno je potrebno još vremena.“ (Srebrenica III, 2016.) U odnosu na prije dvije godine, kada je socijalna inkluzija postojala samo deklarativno i kada je bila djelo entuzijasta ili upornih roditelja, danas je situacija drugačija. Većina ispitanika smatra da su napravljeni pomaci u svim aspektima djelovanja kada je riječ o socijalnoj inkluziji i zaštiti, kako u okviru zakonske regulative i odluka, tako djelomično i na nivou društvene zajednice… „Mislim da se tokom posljednje godine stanje značajno promijenilo, kada je riječ o socijalnoj inkluziji na području grada Zvornika. Prevashodno zahvaljujući
intervenciji UNICEF-a, kroz Projekat razvoja regije Birač, koji nas je podstakao da krenemo sa cijelom tom
pričom.“ (Zvornik I, 2016.)