Scroll Top

IZVJEŠTAJ O MJERENJU STEPENA POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA U BH. POSLOVNOM SEKTORU

Projekat „Međusektorsko partnertsvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada” koji, uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini, implementiraju Fondacija INOHOUSE iz Sarajeva i Fondacija „Lara“ iz Bijeljine fokusiran je na ljudska prava na tržištu rada, posebno na ljudska prava zaposlenica. Glavni cilj projekta je da se doprinese smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada kroz promociju i zaštitu ekonomskih i socijalnih prava žena, te kroz jačanje procesa EU integracija.

Kako bismo dobili što jasniju sliku o stanju na bh. tržištu rada, kada je u pitanju ova tema, u okviru projekta je, između ostalog, urađena analiza o stepenu poštivanja ljudskih prava unutar mapiranih deset kompanija u Bosni i Hercegovini.

Ova publikacija napravljena je uz finansijsku podršku Evropske unije. Za njen sadržaj isključivo su odgovorne Fondacija INFOHOUSE i Fondacija Lara i ona ne odražava nužno stavove Evropske unije.