Scroll Top

Godišnji izvještaj za 2019. godinu Fondacije INFOHOUSE

Fondacija INFOHOUSE, po svojoj programskoj orijentaciji i razvojnim ciljevima, i tokom 2019.g. je nastavila da odgovornim pristupom, transparentno i efikasno, zajedno sa organizacijama civilnog društva, obrazovnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, resornim ministarstvima ali i pojedincima učestvuje u reformskim projektima u borbi protiv korupcije, da štiti prava političkih kandidatkinja u izbornim procesima, da animira mlade u procesu pomirenja kao i da učestvuje u aktivističkim inicijativama, koje se odnose na obrazovne, kulturološke, društvene ali i druge opštekorisne svrhe. Tako smo sa svim raspoloživim sredstvima radili na izgradnji individualnih kapaciteta mladih, političkom osnaživanju žena, podržali smo veliki broj antikorupcijskih inicijativa na svim nivoima vlasti, poromovirali smo informacionu pismenosti i posvetili se edukaciji mladih novinara. Svjesni da ostvareni rezultati ne bi bili mogući bez podrške donatora, angažmana i ekspertize pojedinaca i organizacija sa kojim smo sarađivali tokom 2019.g., koristimo i ovu priliku da se svima istinski zahvalimo…