Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV ZA IZBOR EKSPERTA/ICE ZA IZRADU TRANSFORMATIVNIH POLITIKA ZA LJUDSKA PRAVA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA

javni-poziv

Referentni broj: EUWP. 3.  – 5.2.5.

Fondacija INFOHOUSE Sarajevo I Fondacija “Lara” Bijeljina raspisuju Javni poziv za izbor eksperta/icu za pružanje usluge  “Priprema i izrada integrativnih i transformativnih akcija (e.g. politike, protokoli, mehanizmi, gender akcioni planovi i sl) u okviru projekta „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“, finansiranog od strane Evropske unije.

 1. Pozicija: Ekspert/ekspertica
 2. Broj ekspertskih dana: Dvadeset (20)
 3. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina
 4. Naziv projekta: „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“
 5. Trajanje projekta: februar 2023 – juli 2025
 6. Period realizacije aktivnosti: 24. april 2024. – 25. septembar 2024. godine

 

7.POZADINA PROBLEMA

Projekat „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“ implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u saradnji s Fondacijom “Lara” iz Bijeljine, a finansira Evropska unija. Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936). Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu. Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.) i nemaju lako dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite od diskiminacije po osnovu pola. Privredni subjekti ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo u oblasti ravnopravnosti polova  i zaštite od diskriminacije, a kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada) su nedovoljno efikasne.

8.CILJ PROJEKTA

Opšti cilj ovog projekta za period implementacije (2023-2025) je doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija. Projektnim aktivnostima će se unaprijediti ravnopravnost spolova u radu u 10 preduzeća u BiH, čime će se stvoriti bolje radno okruženje za najmanje 200 zaposlenih žena. Također, razvit će se i učiniti dostupnim IT alat za prijavu kršenja radnih ljudskih prava u odnosu na zakonodavstvo BiH, kao mjeru u stvarnom vremenu za zaštitu i sprječavanje diskriminacije žena na tržištu rada, koja ima veliki potencijal za daljnje širenje u preduzećima diljem BiH.

9.OPIS ZADATKA

Od eksperta/ice se očekuje da:

 • Na osnovu dostavljenih analiza potreba poslovnih subjekata i informativnog razgovora izradi metodologiju i plan rada na izradi trasformativnih politika za projektne poslovne subjekte
 • Održi do 16 radnih sastanaka s preduzećima (2 po subjektu) online ili offline tokom pripreme, izrade i monitoring procesa;
 • U dogovoru sa subjektom i nositeljima projekta izraditi u nacrtu dokument, a po komentarima i finalizirati transformativni (impact management) plan za svaki poslovni subjekt. Primjer takvog plana jeste Gender akcioni plan.
 • Po izradi dokumenta isti prezentirati poslovnom subjektu na uvid i eventualne komentare.

10.VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Vrijednost ponude je maksimalno 3.500,00 eura bruto.

Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom, a plaćanje se vrši u skladu sa poreskom politikom Federacije BiH.

Troškovi puta i smještaja za radne sastanake s preduzećima koji će se održavati uživo biće pokriveni od strane  organizacija i nisu uključeni u naknadu.

 

11.VREMENSKI OKVIR I VRIJEDNOST PONUDE

Angažovani ekspert/ekspertice će vršiti uslugu u periodu od 03. maja 2024. do 25. septembra 2024. godine.

 

12.KO SE MOŽE PRIJAVITI NA POZIV?

Na javni poziv se mogu prijaviti fizička lica, agencije/organizacije ili firme

 

Kvalifikacije i vještine:

 • Univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih i/ili pravnih nauka

 

Opšte i posebno profesionalno iskustvo:

 • Najmanje 7 godina profesionalnog iskustva u oblasti ljudskih prava, naročito izradi mehanizama za ostvarivanje rodne ravnopravnosti;.
 • Poznavanje EU i domaćeg zakonodavnog okvira naročito u sferi rodne ravnopravnosti.

Ponude će biti ocjenjivane uzimajući u obzir opšte i posebne kriterije, iskustva i prethodne reference.

 

13.METODA PODNOŠENJA

Svi zainteresovani eksperti/ice prijave dostavljaju na BHS jezicima. Prijave sadrže: CV/reference sa detaljnim informacijama o relevantnom iskustvu, popis prethodno realizovanih poslova, specifikaciju zadatka iz javnog poziva i cijenu usluge, kao i 3 kontakta za reference.

Ponuda obavezno treba sadržati naslov “Referentni broj: EUWP 3 – 5.2.5. i šalje se na sljedeću e-adresu: zafir@infohouse.ba,  ili dostavlja lično na adresu Fonadacije Infohouse, Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo. Rok za dostavljanje ponude je najkasnije  26.04.2024. godine s naznakom predmeta: Prijava za eksperta/icu EUWP 3 – 5.2.5.