Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV ZA IZBOR EKSPERTA/ICE ZA IZRADU ANALIZE ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA BIH I DRUGIH ZAKONA/PODZAKONSKIH AKATA VEZANIH ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA NA TRŽIŠTU RADA U KORELACIJI SA NADOLAZEĆOM EU DIREKTIVOM O KORPORATIVNOJ ODRŽIVOSTI

javni-poziv

Referentni broj: EUWP. 6.  – 5.2.6.

Fondacija INFOHOUSE Sarajevo i Fondacija “Lara” Bijeljina raspisuju Javni poziv za izbor eksperta/ekspertice  za pružanje usluge  izrade Analize zakona o ravnopravnosti spolova BiH i drugih relevantnih zakona/podzakonskih akata vezanih za ravnopravnost spolova na tržištu rada, a u korelaciji sa nadolazećom EU direktivom o korporativnoj održivosti. Analiza je dio aktivnosti u okviru projekta „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada,“ finansiranog od strane Evropske unije.

1. Pozicija: Ekspert/ekspertica

2.Broj ekspertskih dana: Deset (10)

3.Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina

4.Naziv projekta: „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“

5.Trajanje projekta: februar 2023 – 31. juli 2025

6.Period realizacije aktivnosti: 25.mart 2024. – 25.aprila 2024. godine

 

7.POZADINA PROBLEMA

Projekat „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“ implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u saradnji s Fondacijom “Lara” iz Bijeljine, a finansira Evropska unija. Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936). Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu.Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.) i nemaju lako dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite od diskiminacije po osnovu pola. Privredni subjekti ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo u oblasti ravnopravnosti polova  i zaštite od diskriminacije a  kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada) su nedovoljno efikasne.

8.CILJ PROJEKTA

Opšti cilj ovog projekta za period implementacije (2023-2025) je doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija. Projektnim aktivnostima će se unaprijediti ravnopravnost spolova u radu u 10 preduzeća u BiH, čime će se stvoriti bolje radno okruženje za najmanje 200 zaposlenih žena. Također, razvit će se i učiniti dostupnim IT alat za prijavu kršenja radnih ljudskih prava u odnosu na zakonodavstvo BiH, kao mjeru u stvarnom vremenu za zaštitu i sprječavanje diskriminacije žena na tržištu rada, koja ima veliki potencijal za daljnje širenje u preduzećima diljem BiH.

9.OPIS ZADATKA

Ekspert treba provesti sveobuhvatnu kvalitativnu analizu sadržaja i provedbe praksi Zakona o ravnopravnosti spolova BiH i drugih politika usmjerenih na jačanje ravnopravnosti spolova u tržištu rada, a u skladu s nadolazećom EU Direktivom o dubinskoj procjeni održivosti poduzeća. Analiza gore navedenih zakonskih akata će kroz prikupljene podatke i stavove relevantnih sudionika, procijeniti razinu provedbe i učinkovitosti ove direktive. Nalazi i preporuke analize će biti verifikovani kroz konsultacije sa ključnim akterima iz oblasti rodne ravnopravnosti i EU integracija.

Analiza će služiti i kao vodič projektnom timu za pripremu prijedloga izmjena i dopuna ZORS-a I dr.  s ciljem trajnog unaprjeđenja zakonodavnih i poslovnih politika u skladu sa standardima poštivanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

10.VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Vrijednost ponude je maksimalno 2.000,00 eura bruto.

Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom, a plaćanje se vrši u skladu sa poreskom politikom Federacije BiH.

11.VREMENSKI OKVIR I VRIJEDNOST PONUDE

Angažovani treneri/trenerice će vršiti uslugu u periodu od 25.marta 2024. do 25.aprila 2024. godine.

12.KO SE MOŽE PRIJAVITI NA POZIV?

Na javni poziv se mogu prijaviti fizička lica, agencije/organizacije ili firme

 

Kvalifikacije i vještine:

Univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih i/ili pravnih nauka

Opšte i posebno profesionalno iskustvo:

Najmanje 7 godina profesionalnog iskustva u oblasti ljudskih prava, naročito izradi mehanizama za ostvarivanje rodne ravnopravnosti;.

Poznavanje EU i domaćeg zakonodavnog okvira naročito u sferi rodne ravnopravnosti.

Ponude će biti ocjenjivanr uzimajući u obzir opšte i posebne kriterije, iskustva i prethodne reference.

13.METODA PODNOŠENJA

Svi zainteresovani eksperti/ice prijave dostavljaju na BHS jezicima. Prijave sadrže: CV/reference sa detaljnim informacijama o relevantnom iskustvu, popis prethodno realizovanih poslova, specifikaciju zadatka iz javnog poziva i cijenu usluge, kao I 3 kontakta za reference.

Ponuda obavezno treba sadržati naslov “Referentni broj: EUWP – 5.2.6.” i šalje se na sljedeću e-adresu: zafir@infohouse.ba,  ili dostavlja lično na adresu Fondacije Infohouse, Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo.

Rok za dostavljanje ponude je  najkasnije  22.03.2024. godine do 17:00 sati s naznakom predmeta: EUWP – 5.2.6. Prijava za eksperta/icu.