Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV ZA IZBOR KONSULTANTA/ICE ZA IZRADU “IZVJEŠTAJ O MJERENJU STEPENA POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA U BH. POSLOVNOM SEKTORU“

javni-poziv
Referentni broj: EUWP4-5.2.3.

Fondacija INFOHOUSE Sarajevo i Fondacija “Lara” Bijeljina raspisuju Javni poziv za izbor konsultanta/ice za pružanje usluge “Izrade izvještaja o mjerenju stepena poštivanja ljudskih prava u poslovnom sektoru” u okviru projekta „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava I rodnu ravnopravnost na tržištu rada“, finansiranog od strane Evropske unije.

1. Pozicija: Ekspert/ekspertica
2. Broj ekspertskih dana: Dvadeset (20)
3. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina
4. Naziv projekta:„Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava I rodnu ravnopravnost na tržištu rada“
5. Trajanje projekta: februar 2023 – 31. juli 2025
6. Period realizacije aktivnosti: 20.3. -20.4.2024

7. POZADINA PROBLEMA
Projekat „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“ implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u saradnji s Fondacijom “Lara” iz Bijeljine, a finansira Evropska unija. Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936). Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu
žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu.Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom
diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.) i nemaju lako dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite od diskiminacije po osnovu pola. Privredni subjekti ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo u
oblasti ravnopravnosti polova  i zaštite od diskriminacije a  kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada) su nedovoljno efikasne.

8. CILJ PROJEKTA
Opšti cilj ovog projekta za period implementacije (2023-2025) je doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija. Projektnim aktivnostima će se unaprijediti ravnopravnost spolova u radu u 10 preduzeća u BiH, čime će se stvoriti bolje radno okruženje za najmanje 200 zaposlenih žena. Također, razvit će se i učiniti dostupnim IT alat za prijavu kršenja radnih ljudskih prava u odnosu na zakonodavstvo BiH, kao mjeru u stvarnom vremenu za zaštitu i sprječavanje diskriminacije žena na tržištu rada, koja ima veliki potencijal za daljnje širenje u preduzećima diljem BiH.

 

9. OPIS ZADATKA
Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) ili “Izvještaj o mjerenju stepena ljudskih prava u poslovnom sektoru” pruža usporedni pregled najvećih i najutjecajnijih firmi s obzirom na politike, procese i prakse koje imaju kako bi sistematizirali svoj pristup ljudskim pravima te kako reagiraju na
ozbiljne optužbe, naročito iz oblasti rodne jednakosti. Na osnovu desk analize, javno dostupnih podataka te obavljenih intervjua sa menadžmentom 10 najvećih firmi izvještaj će ponuditi bh javnosti pregled stanja ljudskih prava u najvećim firmama kao i set preporuka kako unaprijediti poslovanje u cilju zaštite i poštivanja zaposlenih osoba.

 

10. ZADACI IZVRŠILACA/TELJICA USLUGE
Od izabranog konsultanta/ice se očekuje:
– na osnovu desk analize preporučiti 10 najvećih preduzeća u BiH (ona koja zapošljavaju
najviše osoba i imaju najveći promet) za analizu
– predložiti metodologiju istraživanja
– poduzeti analizu i izvještaj do 30 stranica maksimalne dužine dostaviti na komentare
– po primanju komentara isti finalizirati i dostaviti naručiocu.

11. VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE
Vrijednost ponude je maksimalno 650,00 eura bruto.
Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom, a plaćanje se vrši u skladu sa poreskom politikom Federacije BiH.

12. VREMENSKI OKVIR I VRIJEDNOST PONUDE
Angažovani ekspert/ica će vršiti uslugu u periodu od 20.3-20.4. 2024.

13.KO SE MOŽE PRIJAVITI NA POZIV?
Na javni poziv se mogu prijaviti fizička lica, agencije/organizacije ili firme.

Kvalifikacije i vještine:
• Univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih i/ili pravnih nauka

Opšte i posebno profesionalno iskustvo:
• Najmanje 7 godina profesionalnog iskustva u oblasti istraživanja i analiza
• Poznavanje EU I domaćeg zakonodavnog okvira naročito u sferi rodne ravnopravnosti.
Ponude će biti ocjenjivane uzimajući u obzir opšte i posebne kriterije, iskustva i prethodne reference.

14.METODA PODNOŠENJA
Svi zainteresovani eksperti/ice prijave dostavljaju na BHS jezicima. Prijave sadrže: CV/reference sa detaljnim informacijama o relevantnom iskustvu, popis prethodno realizovanih poslova, specifikaciju zadatka iz javnog poziva i cijenu usluge, kao I 3 kontakta za reference. Ponuda obavezno treba sadržati naslov “Referentni broj: EUWP4 – 5.2.3.” i šalje se na sljedeću e- adresu: zafir@infohouse.ba, ili dostavlja lično na adresu Fonadacije Infohouse, Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo. Rok za dostavljanje ponude je najkasnije 14.3.2024. godine do 17:00 sati s naznakom predmeta: Prijava za eksperta/icu EUWP4 – 5.2.3.