Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: EKSPERTI_ICA/AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA DIGITALNOG MARKETINGA

javni-poziv

FONDACIJA INFOHOUSE traži eksperta_cu/agenciju za pružanje usluga digitalnog marketinga u cilju osiguravanju vidljivosti u skladu sa smjernicama EU-a, a u okviru implementacije projekta: „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“. Projekt finansira EU, a implementira Fondacije INFOHOUSE u saradnji s partnerom Fondacija Lara.

 

A. Kompanija: Registrovana kompanija ili ekspert

B. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina

C. Naziv projekta: Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada

D. Trajanje projekta: Februar 01, 2023 – Juli 31, 2025

E. Period realizacije aktivnosti: 15.8-15.09.2023.

Reference number: EUTP-05-02/2023

 

F. POZADINA PROBLEMA

Projekat „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“ implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u suradnji s Fondacijom Lara iz Bijeljine, a finansira Evropska unija u okviru programa „Tematski program o ljudskim pravima i demokratiji 2021“.

Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936). Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu.

Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.), ali nemaju dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite zbog toga što privredna lica ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo i zbog neefikasne kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada).

Opći cilj projekta je za period implementacije (2023-2025) doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija.

 

G. CILJEVI I OBIM ZADATKA

Svrha angažovanja:

Usluge su potrebne za osmišljavanje i provođenje kampanje digitalnog oglašavanja za potrebe vidljivosti Projekta i aktivnosti, u skladu sa smjernicama EU-a.

Smjernice dostupne na linku: https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2019-09/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf

Opis poslova

Od angažovanog lica/agencije očekuje se:

-Da se informiše o ciljevima i očekivanim rezultatima projekta, EU smjernicama o vidljivosti te shodno tome osmisli, pripremi i kreira kampanju digitalnog oglašavanja koja će obuhvatiti različite online platforme i kanale (poput Facebook oglašavanje, Instagram, Audio i video produkcija itd.).

Izrada i optimizacija kampanja:

Potrebno je izraditi privlačne i učinkovite digitalne oglase koji će angažirati našu ciljnu publiku.

-Angažirano lice/agencija  po završetku aktivnosti dostavit će izvještaj u pisanoj, elektronskoj formi, na engleskom jeziku, kao potvrdu obavljenih radnih zadataka. Izvještaj će se sastojati od sljedećih komponenti: uvod i opis obavljenih poslova, izvještaji o učinkovitosti kampanje kako bismo mogli pratiti napredak(podaci) i prijedlog za daljnje marketinške strategije.

 

H. Kvalifikacije i vještine:

Najmanje 3 godina profesionalnog iskustva;

Reference kojima može dokazati znanja iz oblasti digitalnog marketinga/oglašavanja.

 

I. Period angažmana i plaćanje

Angažirano lice/agencija će pripremiti, dizajnirati kampanje u dogovoru sa Naručiocem, u maksimalnom trajanju do 30 radnih dana, 15 dana kampanja promocije Javnog poziva privrednim subjektima, targetiranje ciljane publike I 15 dana kampanja Žene osnaži ravnopravnost pokaži, u kojoj će učestvovati javne, utjecajne ličnosti.

Plaćanje će se vršiti po izvršenoj usluzi i dostavljenom izvještaju. Angažovani/a dizajner/ica/agencija će tokom obavljanja usluga održavati redovnu komunikaciju sa PR menadžericom projekta a  plasiraće oglase nakon odobrenja donatora..

Maksimalan bruto iznos za ovaj angažman iznosi 1250 EURA protuvrijednosti.

 

J. PRIJAVA

Prijava treba sadržavati:

  • Referentni broj ponude
  • CV/portfolio sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu,
  • Primjeri dosadašnjih radova (minimalno tri)
  • 2 reference s punim kontaktom

Ocjena prijedloga

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu H. „Kvalifikacije i vještine“, te kompletiranom dokumentacijom iz poglavlja J. ovog dokumenta.

Ponude se dostavljaju na e-mail adresu: belmina@infohouse.ba.

Rok prikupljanja ponuda (elektronski): 08.08.2023. godine do kraja dana sa naznakom:

EUTP-05-02/2023  – PROJEKTNI ZADATAK ZA USLUGE DIGITALNOG MARKETINGA

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.