Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: KOMPANIJA ZA NABAVKU I ŠTAMPU MATERIJALA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži kompaniju za nabavku i štampu materijala u okviru projekta „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“. Projekat se realizira u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), finansiran od strane EU, a implementiran od strane Fondacije INFOHOUSE u saradnji s partnerom Fondacija Lara.

 

A. Kompanija: Registrovana kompanija

B. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina

C. Naziv projekta: Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada

D. Trajanje projekta: Februar 01, 2023 – Juli 31, 2025

E. Period realizacije aktivnosti: Maksimum 7 dana (najkasnije do 05.08.2023. godine)

Reference number: EUTP-05-02/2023 

 

F. POZADINA PROBLEMA

Projekat „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“ implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u suradnji s Fondacijom Lara iz Bijeljine, a finansira Evropska unija u okviru programa „Tematski program o ljudskim pravima i demokratiji 2021“.

Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936). Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu.

Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.), ali nemaju dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite zbog toga što privredna lica ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo i zbog neefikasne kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada).

 

CILJ PROJEKTA

Opći cilj projekta:

Opći cilj ovog projekta za period implementacije (2023-2025) je doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija.

 

Specifični ciljevi su:

 • Olakšati implementaciju procesa dubinske analize ljudskih prava u bh. preduzećima kao mehanizma za izjednačavanje položaja žena u radu i smanjenju slučajeva kršenja njihovih ljudskih prava.
 • Poboljšati provedbu BiH Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih politika koje za cilj imaju jačanje rodne ravnopravnosti u skladu s predstojećom inicijativom o dužnoj pažnji za održivo poslovanje.

 

Projektnim aktivnostima će se unaprijediti ravnopravnost spolova u radu u 10 preduzeća u BiH, čime će se stvoriti bolje radno okruženje za najmanje 200 zaposlenih žena. Također, razvit će se i učiniti dostupnim IT alat za prijavu kršenja radnih ljudskih prava u odnosu na zakonodavstvo BiH, kao mjeru u stvarnom vremenu za zaštitu i sprječavanje diskriminacije žena na tržištu rada, koja ima veliki potencijal za daljnje širenje u preduzećima diljem BiH.

 

G. OPSEG ZADATKA

Očekuje se da će angažovana firma realizovati sljedeće aktivnosti:

 • Štampanje studije u skladu s prethodno dostavljenim vizualem,
 • Dimenzija – A5,
 • Količina – 100 komada,
 • Korigovanje materijala u slučaju zahtjeva naručioca posla,
 • Dostavljanje studije – jedan primjerak na uvid na unaprijed dogovorenu adresu (područje Sarajeva),
 • Dostavljanje finalne verzije studije na unaprijed dogovorenu adresu (područje Sarajevo ) u skladu s unaprijed dogovorenim rokom i količinam.
 • Ostvarivanje redovne komunikacije s projektnim koordinatorom, a sa ciljem što uspješnije realizacije zadataka.

Tim povodom potažujemo štampariju koja će u skladu sa navedenim uvjetima u projektnom zadatku pružiti usluge štampanja studije.

 

ISPORUKA

Angažirana kompanija isporučit će materijal na adresu Fondacije INFOHOUSE, Valtera Perića 16, Sarajevo.

 

H. IZVJEŠTAVANJE

Angažovana kompanija će biti u redovnoj komunikaciji sa Ugovaračem te će se konsultovati sa istim tokom izrade vizualnog paketa. 

Korespodencija će se odvijati putem e-maila.

 

I. VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Maksimalan bruto iznos za ovaj angažman iznosi 1.000 Eura protivvrijednosti.

 

J. VREMENSKI OKVIR

Angažovana kompanija će isporučiti materijal u punoj količini najkasnije u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora.

 

K. PONUDE

Ponude trebaju sadržavati:

 • Referentni broj ponude
 • Podatke o nabavljaču sa min 3 reference,
 • Opis predmeta ponude
 • Količinu predmeta ponude
 • Iznos po stavkama ponude
 • Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM)
 • Ukupnu procijenjenu vrijednost/iznos za plaćanje, bez poreza na dodatnu vrijednost (u skladu sa EU pravilima)

 

Način određivanja cijene ponude

Kriteriji za odabir su:

 • Cijena ponude
 • Brzina izrade i dostava materijala
 • Reference.

 

Ponude se dostavljaju na e-mail adresu: zafir@infohouse.ba

Rok prikupljanja ponuda (elektronski): 21.07.2023. godine do 17:00 sati, s naznakom predmeta: EUTP-05-02/2023  – Štampanje i dostava studije.

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.