Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: EKSPERT/EKSPERTICA/AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGE DIZAJNIRANJE STUDIJE

javni-poziv

FONDACIJA INFOHOUSE traži eksperta/agenciju za pružanje usluge dizajniranje studije u cilju osiguravanju vidljivosti u skladu sa smjernicama EU-a, a u okviru implementacije projekta: Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada. Projekat se realizira u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), finansiran od strane EU, a implementiran od strane Fondacije INFOHOUSE u saradnji s partnerom Fondacija Lara.

 

A. Kompanija: Registrovana kompanija ili ekspert

B. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina

C. Naziv projekta: Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada

D. Trajanje projekta: Februar 01, 2023 – Juli 31, 2025

E. Period realizacije aktivnosti: Maksimum 10 dana (najkasnije do 28.07.2023 godine)

Reference number: EUTP-04-02/2023 

 

F. POZADINA PROBLEMA

Projekat „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“ implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u suradnji s Fondacijom Lara iz Bijeljine, a finansira Evropska unija u okviru programa „Tematski program o ljudskim pravima i demokratiji 2021“.

Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936). Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu.

Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.), ali nemaju dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite zbog toga što privredna lica ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo i zbog neefikasne kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada).

 

 

CILJ PROJEKTA

Opći cilj projekta:

Za period implementacije (2023-2025) doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija.

 

Specifični ciljevi su:

  • Olakšati implementaciju procesa dubinske analize ljudskih prava u bh. preduzećima kao mehanizma za izjednačavanje položaja žena u radu i smanjenju slučajeva kršenja njihovih ljudskih prava.
  • Poboljšati provedbu BiH Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih politika koje za cilj imaju jačanje rodne ravnopravnosti u skladu s predstojećom inicijativom o dužnoj pažnji za održivo poslovanje.

 

Projektnim aktivnostima će se unaprijediti ravnopravnost spolova u radu u 10 preduzeća u BiH, čime će se stvoriti bolje radno okruženje za najmanje 200 zaposlenih žena. Također, razvit će se i učiniti dostupnim IT alat za prijavu kršenja radnih ljudskih prava u odnosu na zakonodavstvo BiH, kao mjeru u stvarnom vremenu za zaštitu i sprječavanje diskriminacije žena na tržištu rada, koja ima veliki potencijal za daljnje širenje u preduzećima diljem BiH.

 

G. CILJEVI I OBIM ZADATKA

Svrha angažovanja:

Usluge dizajnera/ce potrebne za dizajniranje studije za potrebe povećanja vidljivosti Projekta i aktivnosti, u skladu sa smjernicama EU-a.

 

Opis poslova

Od angažovanog dizajnera/ice očekuje se:

-Da se informiše o ciljevima i očekivanim rezultatima projekta, EU smjernicama o vidljivosti te shodno tome osmisli, pripremi i kreira studiiju. -Angažirani/a dizajner/ica po završetku poslovnih obaveza dostavit će izvještaj u pisanoj, elektronskoj formi, na engleskom jeziku, kao potvrdu obavljenih radnih zadataka. Izvještaj će se sastojati od sljedećih komponenti: uvod i opis obavljenih poslova.

 

H. Kvalifikacije i vještine:

  • Najmanje 3 godina profesionalnog iskustva;
  • Posjeduje reference kojima može dokazati znanja iz oblasti grafičkog dizajna.

 

I. Period angažmana i plaćanje

Angažirani dizajner/agencija obavljaće poslove iz struke – pripremanje i dizajniranje studije, u maksimalnom trajanju do 7 radnih dana. Plaćanje će se vršiti po izvršenoj usluzi i dostavljenom izvještaju. Angažovani/a dizajner/ica/agencija će tokom obavljanja usluga održavati redovnu komunikaciju sa projektnom koordinatoricom.

Maksimalan bruto iznos za ovaj angažman iznosi 600 Eura protivvrijednosti.

 

J. PRIJAVA

Prijava treba sadržavati:

  • Referentni broj ponude
  • CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu,
  • Primjeri dosadašnjih radova (minimalno tri)
  • 2 reference s punim kontaktom

 

Ocjena prijedloga

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu H. „Kvalifikacije i vještine“, te kompletiranom dokumentacijom iz poglavlja J. ovog dokumenta.

 

Ponude se dostavljaju na e-mail adresu: zafir@infohouse.ba.

Rok prikupljanja ponuda (elektronski): 19.07.2023. godine do 17:00 sati, sa naznakom:

EUTP-04-02/2023  PROJEKTNI ZADATAK ZA GRAFIČKOG DIZAJNERA (STUDIJE).

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.