Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: GRAFIČKI DIZAJNER/ICA

javni-poziv

FONDACIJA INFOHOUSE traži dizajnera-icu/agenciju za pružanje usluge dizajniranje promotivnog materijala u cilju osiguravanju vidljivosti u skladu sa smjernicama EU-a, u okviru implementacije projekta: Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada.

1. Pozicija: Grafički dizajner/ica
2. Mjesto izvođenja: Sarajevo
3. Naziv projekta: Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada
4. Datum angažmana: 01.02.2023 – 31.07.2025

Referentni broj: EUTP-01-02/2023

1. UVOD

Projekat Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u suradnji s Fondacijom Lara iz Bijeljine a financira Evropska unija u okviru programa „Tematski program o ljudskim pravima i demokratiji 2021“

Iako žene u BIH čine 50,9% stanovništva (u poređenju s 49,1% muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936). Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu.

Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.), ali nemaju dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite zbog toga što preduzeća ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo i zbog neefikasne kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada).


Opći cilj projekta:


(2023-2025) je doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija.

Specifični ciljevi su:


• Olakšati implementaciju procesa dubinske analize ljudskih prava u bh. preduzećima kao mehanizma za izjednačavanje položaja žena u radu i smanjenju slučajeva kršenja njihovih ljudskih prava.
• Poboljšati provedbu BiH Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih politika koje za cilj imaju jačanje rodne ravnopravnosti u skladu s predstojećom inicijativom o dužnoj pažnji za održivo poslovanje

Projektnim aktivnostima će se unaprijediti ravnopravnost spolova u radu u 10 preduzeća u BiH, čime će se stvoriti bolje radno okruženje za najmanje 200 zaposlenih žena. Također, razvit će se i učiniti dostupnim IT alat za prijavu kršenja radnih ljudskih prava u odnosu na zakonodavstvo BiH, kao mjeru u stvarnom vremenu za zaštitu i sprječavanje diskriminacije žena na tržištu rada, koja ima veliki potencijal za daljnje širenje u preduzećima diljem BiH.

Trajanje projekta: 01.02.2023 – 31.07.2025

Provođenje projekta: FONDACIJA INFOHOUSE provodi projekat u partnerstvu sa Fondacijom Lara iz Bijeljine.

2. CILJEVI I OBIM ZADATKA

2.1 Svrha angažovanja:
Usluge dizajnera/ce potrebne za dizajniranje plakata, objava, oglasa, informativnog paketa, brošura I ostalog promotivnog materijala za potrebe povećanja vidljivosti projekta i aktivnosti, u skladu sa smjernicama EU-a.

2.2 Opis poslova
Od angažovanog dizajnera/ice očekuje se:

-Da se informiše o ciljevima i očekivanim rezultatima projekta, EU smjernicama o vidljivosti te shodno tome osmisli, pripremi i kreira odgovarajuće promotivne materijale za sve projektne aktivnosti. -Angažirani/a dizajner/ica po završetku poslovnih obaveza dostavit će izvještaj u pisanoj, elektronskoj formi, na engleskom jeziku, kao potvrdu obavljenih radnih zadataka. Izvještaj će se sastojati od sljedećih komponenti: uvod i opis obavljenih poslova.

2.3 Kvalifikacije i vještine:
• Najmanje 3 godina profesionalnog iskustva;
• Posjeduje reference kojima može dokazati znanja iz oblasti grafičkog dizajna.

2.4 Period angažmana i plaćanje
Angažirani dizajner/agencija obavljaće poslove iz struke (pripremanje i dizajniranje brošura, banera, reklama, postera i drugih online i printanih materijala) tokom trajanja projekta, u maksimalnom trajanju do 15 radnih dana godišnje. Maksimalan bruto iznos predviđen za ovaj angažman koji predviđa ukupni trogodišnji trošak u iznosu od 2.934,97 KM (1.500,00 EUR). Opseg poslova dizajnera kretaće se u datom novčanom iznosu. Plaćanje će se vršiti periodično po izvršenju seta usluga. Angažovani/a dizajner/ica/agencija će tokom obavljanja usluga održavati redovnu komunikaciju sa projektnom koordinatoricom.

3. PRIJAVA

3.1 Prijava treba sadržavati:
• Referentni broj ponude
• CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu,
• Primjeri dosadašnjih radova (minimalno tri)
• 2 reference s punim kontaktom

3.2 Ocjena prijedloga

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1 ovog dokumenta. 3.3 Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoj CV sa ponudom uz prateće propratno pismo za FONDACIJU INFOHOUSE na e-mail adresu: zafir@infohouse.ba sa obaveznom naznakom referentnog broja.

Rok za prijavu: 01. 04. 2023. godine do 17:00h

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.