Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: EKSTERNI STRUČNJAK/KOMPANIJA/ORGANIZACIJA ZA IZRADU FINALNE EVALUACIJE PROJEKTA

javni-poziv

FONDACIJA INFOHOUSE traži stručne eksterne stručnjake/kompaniju/organizaciju kako bi izvršili konačnu evaluaciju, radeći u komunikaciji sa koordinatorom projekta i partnerima na projektu, u okviru implementacije projekta: Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici.

A. Kompanija: Registrovana kompanija ili ekspert
B. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina
C. Naziv projekta: „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja u porodici“ u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), finansiran od strane EU, a implementiran od strane Fondacije INFOHOUSE u saradnji s partnerom Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče
D. Trajanje projekta: Januar 01, 2021 – Jun 30, 2023
E. Period angažmana: Maksimum 20 dana (20.04.2023.-20.05.2023.)

Referentni broj: EUTP – 26-01/2023

F. POZADINA PROBLEMA


Projekat „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja u porodici“ ima za cilj da doprinese suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, da se bavi problemom nezaposlenosti i ekonomske ovisnosti žena žrtava nasilja.
Statistički podaci pokazuju da je svaka peta žena u BiH doživjela neki oblik partnerskog nasilja, no ipak samo 5,5% njih kontaktiralo je odgovarajuće institucije kako bi zatražilo pomoć. Žene se često ne prepoznaju kao žrtve, posebno ekonomskog nasilja, i šute o nasilju. Patrijarhat i tradicija koji su duboko ukorijenjeni u našem društvu ne dopuštaju ženi da se bori za sebe i svoja prava, te s ekonomskog gledišta postane zemljoposjednica i / ili voditeljica kućnog posla. Ekonomsko nasilje nad ženama i dalje je skrivena kategorija rodno zasnovanog nasilja. Kontrola koju nasilnici pokazuju nad partnerima u obliku ograničenja i oduzimanja novca, zabrane rada, uskraćivanja novca za vlastite potrebe specifičan je oblik zlostavljanja koji uključuje ponašanja koja negativno utječu na materijalni i financijski položaj žene podrivanjem, ograničavanjem i / ili potkopavanje njezinih napora za postizanje ekonomske nezavisnosti.
Statistika sigurnih kuća u BiH (ukupno 8 sigurnih kuća u BiH) pokazuje da žene žrtve nasilja koje bježe od nasilnika, dolaze iz porodica s niskim prihodima, nedovoljno su obrazovane i s toga nemaju mogućnosti zaposlenja. Ta je ekonomska ovisnost osnova koja pogoršava sve druge oblike nasilja i vrlo često čini ženu taocem nasilnika. Slijedom toga, žene iz skloništa uglavnom nemaju drugog izbora nego vratiti se u svoje domove odakle su ranije pobjegle, pa se fizičko i ekonomsko nasilje nad njima nastavlja. Ekonomsko nasilje kažnjivo je zakonodavstvom BiH i prepoznato kao oblik rodno zasnovanog nasilja prema Istanbulskoj konvenciji, koju je u novembru 2013. usvojio Parlament BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 15/12). Takođe, u Mišljenju Komisije o prijavi Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji – COM (2019) 261 jasno je istaknuto da „zakonodavstvo o prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja u porodici, nije efikasno provedeno, što zabrinjava. Entitetski zakoni o nasilju u porodici nisu međusobno usklađeni niti usklađeni s Istanbulskom konvencijom. Takođe, ne postoje odjeli specijalizirani za rodno zasnovano nasilje u relevantnim institucijama, uključujući policiju i javne organizacije. Zaštitne mjere rijetko se dodjeljuju, a opšti sistem reagovanja na nasilje treba poboljšati. “
Nakon godina provođenja reaktivnog i kratkoročno zasnovanog pristupa u pružanju podrške ženama žrtvama nasilja putem besplatnog smještaja i psihosocijalne savjetodavne podrške u skloništima u BiH, što je nakon toga uglavnom rezultiralo povratkom tih žena njihovim nasilnicima (zbog ekonomske zavisnosti) i nastavak mučenja, ovaj će se projekat usredotočiti na jačanje ekonomske nezavisnosti žena sa iskustvom nasilja i tako promovisati trajne mogućnosti žena u njihovim naporima da se oslobode rodno zasnovanog nasilja.
Projekat će između ostalih segmenata osigurati izgradnju kapaciteta žena sa iskustvom nasilja kroz trening cikluse, pružiće im podršku putem malih grantova i mentorstva, a sve u cilju da žene žrtve nasilja pokušaju da poboljšaju svoju finansijsku nezavisnost od nasilnika.

G. CILJ PROJEKTA


Opšti cilj ovog projekta je doprinijeti eliminaciji nasilja i diskriminacije žena žrtava nasilja, kao jednoj od najranjivijih grupa unapređenjem njihovih ekonomskih i socijalnih prava. Projekat se realizuje kroz 6 međusobno koordiniranih radnih paketa, i to:
Work package 1: Project kick-of phase, Work package 2: Capacity building for selected women VoV, Work package 3: Sub-grant suport, Work package 4: Mentorship to the women VoV which started their micro businesses, Work package 5: Policy review/initiatives, Work package 6: Advocacy campaign.

H. OPSEG ZADATKA

Kako je projekat u svojoj posljednjoj godini implementacije, konačna evaluacija će biti poduzeta za sve glavne projektne teme, kontekst i aktivnosti i u odnosu na indikatore logičkog okvira postavljenog unutar projekta. Očekuje se da će evaluacija kombinovati kancelarijski pregled projektne dokumentacije, podatke redovnog praćenja i izvještavanja, te postojeće dokumente iz različitih izvora (zvanični, podaci civilnog društva, „shadow reports”, izvještavanje medija itd.) sa kvalitativnim i kvantitativnim terenskim istraživanjem, koje će se sprovesti kroz intervjue, grupne diskusije i eventualne ankete sa ciljnim OCD, njihovim korisnicima i zainteresovanim stranama od značaja za implementaciju projekta (lokalne, entitetske, nacionalne). Veličina uzorka za istraživanje će biti dogovoreno sa Naručiocem posla nakon potpisivanja ugovora.
Fondacija INFOHOUSE želi da angažuje stručne eksterne stručnjake/kompaniju/organizaciju kako bi izvršili konačnu evaluaciju, radeći u komunikaciji sa koordinatorom projekta i partnerima na projektu. Eksterni ekspert angažovan za evaluaciju će izraditi završni izvještaj o evaluaciji na engleskom jeziku koji će sadržavati nalaze analize i preporuke za eventualno buduće programsko angažovanje u sličnim akcijama.

I. ZADACI IZVRŠIOCA USLUGE

• Izraditi plan evaluacije i alate za istraživanje, na osnovu ciljeva i indikatora logičkog okvira projekta, u komunikaciji sa Ugovaračem.
• Desk analiza: pregledati relevantne projektne dokumente, kao i opšte izvještaje, politike, strategije, studije i ankete o projektu i konsultantskim uslugama. Sintetizirati informacije za Finalni izvještaj i na taj način dati prikaz postignuća projekta u širem kontekstu bosanskohercegovačkog društva.
• Istraživanje na terenu: sprovesti terensko istraživanje, koristeći kvalitativne i kvantitativne metode prikupljanja podataka neophodne za dobijanje relevantnih i potrebnih informacija, tj. intervjue sa glavnim zainteresovanim stranama, diskusije u fokus grupama itd.
• Sinteza nalaza: sinteza I analiza prikupljenih podataka I tabelarni prikaz ostvarenjaevaluaciji svih indikatora logičkog okvira projekta za mjerenje efikasnosti projekta.
• Prezentirati Naručiocu (projektnom osoblju) nalaze evaluacije i preporuke te po primitku eventualnih komentara iste usvojiti I uključiti u dokument.
• Završni izvještaj o evaluaciji napisan na engleskom jeziku, maksimalno 25-30 stranica. Okvirni plan izvještaja sadrži slijedeća poglavlja: izvršni sažetak do 2 stranice, glavni izvještaj sa analizom nalaza, tabelarni pregled matrice logičkog okvira sa ostvarenim indikatorima, zaključci i preporuke do 2 stranice, te aneksi).

J. ODGOVORNOSTI UGOVORAČA USLUGE


• Dati potrebne informacije i dokumentaciju o projektu.
• Koordinirati sa partnerskim organizacijama I izabranim ekpertom/firmom/organizacijom tokom pripreme i realizacije zadatka.
• Pružiti logističku podršku Konsultantu neophodnu za realizaciju zadataka, osim logistike putovanja (troškovi putovanja i smještaja za predviđeni rad na terenu trebaju biti uključeni u ponudu Konsultanta).

K. VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE


Maksimalan bruto iznos za izvršenje predmetne usluge iznosi 3.000 eura protivvrijednosti sa uračunatim PDV-om. Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom.

L. VREMENSKI OKVIR I VRIJEDNOST PONUDE

Angažirana kompanija/ekspert će vršiti uslugu u periodu od 20.04.2023.-20.05.2023. godine.

M. KVALIFIKACIJE KOMPANIJE/EKSPERTA

• Iskustvo i reference u evaluaciji projekata, posebno finansiranim od strane EU.
• Poznavanje projektnog menadžmenta minimalno 10 godina

Ne postoji standardni format za podnošenje konsultantskog prijedloga.
Ponuda treba da se sastoji od sledećeg:

• Biografija konsultanta/firme/organizacije sa detaljnim informacijama o dosadašnjem iskustvu u oblasti istraživanja i evaluacija, kao i referencama te CV konsultanta u prilogu.
• Prijedlog metodologije i vremenskog plana evaluacije koji treba biti konzistentan sa ciljevima zadatka, kao i opisanom metodologijom rada.
• Finansijska ponuda koja sadrži bruto iznos a u koji su uključeni svi troškovi.
• Podaci za kontakt i identifikaciju (za pojedince/organizaciju/kompaniju)

Ponude će se ocjenjivati uzimajući u obzir opšte i posebne kriterije iskustva i prethodne reference.

N. METODA PODNOŠENJA


Svi zainteresirani trebaju dostaviti ponudu na engleskom i BHS jeziku.

Ponuda obavezno sadrži Referentni broj: EUTP-26-01/2023 i šalje se na sljedeću e-adresu: infohouse@infohouse.ba ili dostavlja lično na adresu Fonadacije INFOHOUSE, Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo.

Rok za dostavljanje ponude je najkasnije 05.04.2023. godine do kraja dana s naznakom predmeta: Prijava za obavljanje usluga – Final evaluation.

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.