Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i ravnopravnost spolova na tržištu rad

Screenshot 2023-03-13 at 22.46.09

Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u suradnji s Fondacijom Lara iz Bijeljine započela je sa provedbom projekta “ Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i ravnopravnost spolova pri radu.”  Projekat u okviru programa „Tematski program o ljudskim pravima i demokratiji 2021“ financira Evropska unija.

Opći cilj projekta (2023-2025) je doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija.

Specifični ciljevi su:

  • Olakšati implementaciju procesa dubinske analize ljudskih prava u bh. preduzećima kao mehanizma za izjednačavanje položaja žena u radu i smanjenju slučajeva kršenja njihovih ljudskih prava.
  • Poboljšati provedbu BiH Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih politika koje za cilj imaju jačanje rodne ravnopravnosti u skladu s predstojećom inicijativom o dužnoj pažnji za održivo poslovanje

Projektnim aktivnostima će se unaprijediti ravnopravnost spolova u radu u 10 preduzeća u BiH, čime će se stvoriti bolje radno okruženje za najmanje 200 zaposlenih žena. Također, razvit će se i učiniti dostupnim IT alat za prijavu kršenja radnih ljudskih prava u odnosu na zakonodavstvo BiH, kao mjeru u stvarnom vremenu za zaštitu i sprječavanje diskriminacije žena na tržištu rada, koja ima veliki potencijal za daljnje širenje u preduzećima diljem BiH.

Kroz projekat će se nastojati ostvariti suradnja sa državnim institucijama, lokalnim kompanijama,  organizacijama civilnog društva te medijima, u cilju postizanja većeg efekta projekta.

Očekivani rezultati  koji se planiraju postići uključuju:

  • Uslovi rada u skladu sa zakonima i konvencijama o ravnopravnosti spolova unaprijeđeni za najmanje 200 žena u projektnim kompanijama
  • 10 kompanija je unaprijedilo svoje interne politike u skladu sa zakonima o rodnoj ravnopravnosti i ljudskim pravima, te EU direktivama
  • objavljen Izvještaj „Godišnji komparativni pregled statusa ljudskih prava u poslovanju u BiH“ kao osnov za šire zagovaranje usklađivanja zakonodavstva BiH s EU Direktivama.

Iako žene u BIH čine 50,9% stanovništva (u poređenju s 49,1% muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936).[1] Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu.[2]

Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.), ali nemaju  dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite zbog toga što preduzeća ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo i zbog neefikasne kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada).

Projekat  će osigurati korist za ciljane žene, ali će postaviti temelje za dugoročne koristi za sve zaposlene žene na osnovu dobrih praksi koje se mogu proširiti.

[1] Agencija za statistiku BiH; https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2022/LAB_03_2022_03_1_BS.pdf

[2] Izvještaj helšinskog građanskog parlamenta o rodnoj diskriminaciji na tržištu rada 2021. http://hcabl.org/wp-content/uploads/2022/05/GenderBasedDiscriminationBiH_Web.pdf