Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: SENIOR KONSULTANT/ICA – ISTRAŽIVAČ/ICA U OKVIRU POSLJEDNJE FAZE PROJEKTA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži senior konsultanta/icu, odnosno istraživača/icu u okviru posljednje faze UNICEF-ovog projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“, čije aktivnosti se realizuju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Referentni broj: UNICEF-3.3.1./2023

  1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“. Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE. Projekat se bavi redovnom vakcinacijom djece u BiH, fokusirajući se na imunizacijske procese u TK, naročito na MRP vakcinu, kao vakcinu koja ima najniži procenat zastupljenosti u poređenju s drugim obaveznim vakcinama u BiH.

Projekat se sastoji iz nekoliko faza:

  1. Istraživanje i analiza podataka;
  2. Osmišljavanje malih lokalnih intervencija i njihova realizacija;
  3. Analiza rezultata intervencija i njihovo prilagođavanje i
  4. Sveobuhvatna procjena rezultata kako bi se došlo do zaključaka koji su to mehanizmi i strategije koji najbolje doprinose unapređenju statusa redovne imunizacije.

Osnovni cilj projekta je jačanje i unapređenje procesa redovne imunizacije, s posebnim fokusom na MRP vakcinu. Krajnji rezultat trebao bi biti osmišljavanje praktičnih rješenja za unaprjeđenje stope redovne vakcinacije i povjerenja u proces imunizacije.

Trajanje projekta: 01.07.2022. – 30.06.2023. godine

     2. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Usluge senior konsultanta/ice, odnosno istraživača/ice potrebne za provođenje posljednje faze projekta koja, primarno, podrazumijeva proces evaluacije implementiranih rješenja u skladu sa smjernicama UNICEF-a i BIT-a.

2.2. Opis poslova

Od angažovanog/e senior konsultanta/ice, odnosno istraživača/ice se očekuje da koordinira sprovođenje procesa evaluacije u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. To podrazumijeva:

– Uspostavljanje komunikacije i saradnje s menadžerima i uposlenicima zdravstvenih ustanova koje su izabrane za sprovođenje procesa evaluacije (JZU Dom zdravlja Tuzla, JZU Dom zdravlja Kalesija, JZU Dom zdravlja Gradačac i JZU Dom zdravlja Živinice).

–  Pronalazak sagovornika/ca s kojima će istraživači realizovati intervjue (pedijatri/ice i medicinski tehničari, odnosno sestre koje su direktno uključene u proces redovne imunizacije djece i njegovatelja/ica, a u skladu s uputama BIT-a i UNICEF-a).

– Organizacija intervjua sa sagovornicima/cama, dogovaranje termina i informisanje istraživača/ica o dogovorenim terminima, te kontrola nad realizacijom.

– Prikupljanje i dostavljanje podataka potrebnih za završetak procesa evaluacije i pisanje izvještaja, a u skladu sa smjernicama BIT-a.

– Poštovanje unaprijed postavljenih rokova koji se odnose na realizaciju predviđenih aktivnosti.

– Održavanje redovne komunikacije s projektnom koordinatoricom.

– Dostavljanje izvještaja u pisanoj elektronskoj formi o realizovanim aktivnostima.

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Formalno univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih nauka;

– Najmanje 5  godina iskustva/rada u NVO sektoru;

– Prethodno iskustvo s koordiniranjem ili učešćem u sličnim projektnim aktivnostima;

– Prethodna saradnja sa zdravstvenim ustanovama na području BiH, te rad na projektima koji se tiču zdravstvenih tema i

– Razvijene organizacijske i komunikacijske vještine.

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani/a senior konsultant/ica, odnosno istraživač/ica će svoje usluge pružiti u roku od tri mjeseca, a najkasnije do završetka projekta. Plaćanje se vrši u mjesečnim ratama i uslovljeno je izvršenim zadacima.

  1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

– Referentni broj;

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prethodnom iskustvu;

– Dvije reference sa punim kontaktom;

– Ponudu i

– Propratno pismo.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1 ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: milica@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Fondacija INFOHOUSE će obavijestiti samo osobu koja bude izabrana za obavljanje ovog projektnog zadatka.

Rok za prijavu: 28.02.2023. godine do 17:00h

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.