Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV ZA ŠTAMPARIJU

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži registrovanu štampariju za pružanje usluga štampanja za potrebe projekta „Rodna ravnopravnost za odgovorne institucije u sektoru sigurnosti“, koji finansira Američka ambasada u Bosni i Hercegovini.

Rok za prijavu: 13.2.2023. godine do kraja dana 

Referentni broj: US – E3 2023

  1. O PROJEKTU

Namjera projekta “Rodna perspektiva za odgovorne institucije u sektoru sigurnosti“ finansiranog od strane Američke ambasade u BiH jeste doprinijeti demokratskim političkim procesima unutar Ministarstva sigurnosti BiH, posebno procesima gender mainstreaminga. Rad na rodnoj ravnopravnosti i uključivanju treba biti vrijedna dimenzija u procesima izgradnje demokratije ovih institucija

Cilj projekta je integracija rodne perspektive u demokratske političke procese sigurnosnog sektora (Ministarstvo sigurnosti BiH – MS).

Očekivani dugoročni ishodi su:

– Rodno osjetljiv krug odgovornosti za odluke i postupke

– Promjena ponašanja prema rodnoj ravnopravnosti kao nužnosti za demokratske i odgovorne procese

Očekivani kratkoročni ishodi su:

-Identifikacija problema, prednosti i nedostataka u vezi s ravnopravnošću spolova i

– demokratizacijom;

– Izgradnja kapaciteta i učenje (individualno i organizacijsko)

– Operacionalizacija rodne perspektive i načela ravnopravnosti spolova u radu MS.

Projektne aktivnosti će rezultirati ispunjenjem obaveza iz Zakona o ravnopravnosti spolova BiH u pogledu donošenja programa mjera za postizanje ravnopravnosti spolova. Također će pripremiti Koordinacioni odbor za izradu strategije za iduću godinu s dva izrađena mehanizma: „Mehanizam za učinkovitu prevenciju i zaštitu od rodno uvjetovanog uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu“ i „Plan za uklanjanje uočenih rodnih neravnopravnosti u određenom području u polju sigurnosti.” Konačno, projekt će doprinijeti postizanju strateških ciljeva iz Trećeg akcionog plana Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija „Žene, mir i sigurnost“ u BiH (2018. – 2022.), koje je usvojilo Vijeće ministara BiH: 1. Povećano učešće žena u vojnim, policijskim i mirovnim misijama, uključujući učešće u mjestima donošenja odluka , 2.Povećan nivo ljudske sigurnosti kroz prizmu rodne ravnopravnosti i 3.Poboljšani uslovi i pristup implementaciji AP UNSCR 1325.

Trajanje projekta:  septembar 2022. – septembar 2023. godine

  1. ZADATAK

2.1.  Opis zadatka

U okviru projekta štamparija će pružati usluge apliciranja dizajniranih promotivnih vizuelnih rješenja, nabavka promotivnih materijala i štampanje promotivnih materijala neophodnih za aktivnosti projekta.

2.2. Opis poslova

Od angažovane štamparije očekuje se:

– Apliciranje vizualnih rješenja na promotivne materijale i nabavka promotivnih materijala, kao i pružanje usluga štampanja za razne promotivne materijale

– Održavanje redovne komunikacije s projektnim koordinatorom;

– Da po završetku poslovnih obaveza dostavi izvještaj u pisanoj elektronskoj formi kao potvrdu obavljenih radnih zadataka.

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Najmanje 5 godine profesionalnog iskustva;

–  Reference kojima se mogu  dokazati znanja iz oblasti za koju se firma angažuje

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovana firma pružit će uslugu navedene u javnom pozivu narednih 8 mjeseci. Plaćanje će biti  izvršeno u tri tranše. Sve tri tranše će biti isplaćene do kraja septembra.

  1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

– Referentni broj

–Detaljne informacije o firmi i relevatnom prošlom iskustvu;

– Primjere dosadašnjih radova

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te na osnovu dokumentacije iz stavke 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: infohouse@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Fondacija INFOHOUSE će obavijestiti samo dizajnera\icu ili agenciju koji budu izabrani za obavljanje ovog projektnog zadatka.

Rok za prijavu: 13.2.2023. godine do kraja dana

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.