Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: SUPERVIZOR/ICA ISTRAŽIVANJA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži supervizora/icu istraživanja u okviru UNICEF-ovog projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja  redovne imunizacije“ čije aktivnosti se realizuju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Referentni broj: UNICEF-1.2.1/2023

  1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“. Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE. Projekat se bavi redovnom imunizacijom djece u BiH, a osnovni cilj je jačanje i unapređenje ovog procesa.

U skladu s tim, jedna od projektnih aktivnosti podrazumijeva provođenje istraživanja i izradu studije koja će pružiti uvid u uvjerenja, znanja i stavove bh. roditelja kada je riječ o redovnoj imunizaciji djece. Poseban fokus bit će stavljen na to kako širenje informacija o vakcinama putem društvenih medija utiče na zabrinutost roditelja kada je riječ o redovnoj imunizaciji.

Trajanje projekta: 01.07.2022. – 30.06.2023. godine

      2. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Predmetna studija će biti zasnovana na fokus grupama čiji učesnici će biti predstavnici vjerskih grupa, medijski i zdravstveni radnici i roditelji, zatim na anketi koja će biti distribuirana roditeljima iz najmanje 6 bh. gradova, na intervjuima s osobama koje zauzimaju ključne pozicije kada je riječ o oblasti redovne imunizacije djece (uključujući i predstavnike antivaks pokreta), te na „desk“ istraživanju postojećih/objavljenih podataka.

Studija će biti realizovana kroz tri faze:

– Pripremna faza;

– Faza prikupljanja i analize podataka i

– Faza izrade izvještaja, odnosno studije.

Elektronska verzija studije bit će distribuirana ključnim akterima kada je riječ o oblasti redovne imunizacije djece, a svrha je postizanje prvobitnog cilja projekta, odnosno unapređenje procesa redovne imunizacije u BiH.

2.2. Opis poslova

Od angažovanog/e supervizora/ice istraživanja očekuje se:

– Da aktivno učestvuje u planiranju i monitorisanju kvalitete istraživanja u skladu sa etičkim standardima:

– Da poznaje metodologiju istraživanja;

– Da aktivno prati/nadgleda istraživačke aktivnosti;

– Da obezbijedi profesionalan pristup obradi prikupljenih podataka, a kako bi se dobio neophodan kvalitet i vjerodostojnost rezultata istraživanja i

– Da prati/nadgleda izradu finalne verzije studije.

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Formalno univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih nauka (magistar/master, kandidat za Ph.D. ili doktor nauka);

– Minimalno 10 godina iskustva u oblasti supervizije i/ili učešća u projektnim istraživačkim aktivnostim (istraživačke metode: intervjui, ankete, fokus grupe i “desk” istraživanje postojećih/objavljenih podataka;

– Prethodno iskustvo rada s internacionalnim i nevladinim organizacijama;

– Autorski/koautorski rad i supervizija u minimalno 5 istraživačkih radova i

– Razvijene organizacijske i komunikacijske vještine.

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani/a supervizor/ica istraživanja pružit će uslugu supervizije (od faze planiranja do faze dobijanja rezultata i objave studije) u roku od 40 dana, a najkasnije do 31. marta 2023. godine. Plaćanje se vrši po završenom zadatku.

     3. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

– Referentni broj;

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu;

–  2 reference s punim kontaktom;

– Ponudu i

– Propratno pismo.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te na osnovu dokumentacije iz stavke 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: infohouse@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Rok za prijavu: 2.2.2023. godine do 17:00h

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.