Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: Istraživač\ca za provođenje istraživanje iz domena rodne ravnopravnosti

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži istraživača-icu za realizaciju aktivnosti istraživanja u okviru projekta “Rodna perspektiva za odgovorne institucije u sektoru sigurnosti“ koji se sprovodi u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH

Rok za prijavu: 3.2.2023. godine do 17:00h 

Referentni broj: US – E1 2023

 1. O PROJEKTU

Namjera projekta “Rodna perspektiva za odgovorne institucije u sektoru sigurnosti“ finansiranog od strane Američke ambasade u BiH jeste doprinijeti demokratskim političkim procesima unutar Ministarstva sigurnosti BiH, posebno procesima gender mainstreaminga. Rad na rodnoj ravnopravnosti i uključivanju treba biti vrijedna dimenzija u procesima izgradnje demokratije ovih institucija

Cilj projekta je integracija rodne perspektive u demokratske političke procese sigurnosnog sektora (Ministarstvo sigurnosti BiH – MS).

Očekivani dugoročni ishodi su:

– Rodno osjetljiv krug odgovornosti za odluke i postupke

– Promjena ponašanja prema rodnoj ravnopravnosti kao nužnosti za demokratske i odgovorne procese

Očekivani kratkoročni ishodi su:

-Identifikacija problema, prednosti i nedostataka u vezi s ravnopravnošću spolova i

demokratizacijom;

– Izgradnja kapaciteta i učenje (individualno i organizacijsko)

– Operacionalizacija rodne perspektive i načela ravnopravnosti spolova u radu MS.

Projektne aktivnosti će rezultirati ispunjenjem obaveza iz Zakona o ravnopravnosti spolova BiH u pogledu donošenja programa mjera za postizanje ravnopravnosti spolova. Također će pripremiti Koordinacioni odbor za izradu strategije za iduću godinu s dva izrađena mehanizma: „Mehanizam za učinkovitu prevenciju i zaštitu od rodno uvjetovanog uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu“ i „Plan za uklanjanje uočenih rodnih neravnopravnosti u određenom području u polju sigurnosti.” Konačno, projekt će doprinijeti postizanju strateških ciljeva iz Trećeg akcionog plana Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija „Žene, mir i sigurnost“ u BiH (2018. – 2022.), koje je usvojilo Vijeće ministara BiH: 1. Povećano učešće žena u vojnim, policijskim i mirovnim misijama, uključujući učešće u mjestima donošenja odluka , 2.Povećan nivo ljudske sigurnosti kroz prizmu rodne ravnopravnosti i 3.Poboljšani uslovi i pristup implementaciji AP UNSCR 1325.

Trajanje projekta: septembar 2022. – septembar 2023. godine

 1. ZADATAK
 • Opis zadatka

U okviru projekta predviđena je aktivnost Rodne analize koja uključuje istraživanje i analiza postojećih podataka i dokumenata u vezi sa ravnopravnošću spolova MS BiH, kao i znanja, stavova i prakse službenika_ca, zaposlenika_ca, srednjeg i višeg menadžmenta Ministarstva sigurnosti (na dogovorenom uzorku). Ova Rodna Analiza će poslužiti kao osnova za buduće aktivnosti – jačanje kapaciteta i izradu potrebnih dokumenata i mehanizama za usvajanje. Metode će biti: desk istraživanje, intervjui s ključnim sudionicima i anketa. Finalni izvještaj će  ponuditi praktične prijedloge i preporuke za naredne aktivnosti.

2.2. Opis poslova

Od angažovanog istraživača-ice očekuje se:

 • prijedlog istraživanja /protokol do 10 stranica teksta
 • provođenje desk analize
 • provođenje intervjua sa ključnim akterima MS BiH (maksimalno 5 osoba)
 • upitnik za online anketu (google form)
 • obrada svih prikupljenih podataka, analiza
 • sastavljanje finalnog izvještaja sa preporukama.

Izvještaj (maksimalno do 25 stranica) treba da sadrži:

 • Opis istraživanja
 • Metodologija
 • Uzorak
 • Rezultati analize
 • Zaključak
 • Preporuke
 • Priloge

Fondacija INFOHOUSE i Koordinacioni odbor za pitanja rodne ravnopravnosti MSBiH će obezbijediti dokumenta za analizu, kontakte osoba za intervjua te distribuirati online anketu odabranom uzorku.

2.3. Kvalifikacije i vještine

 • Najmanje 10 godina iskustva u oblasti rodne ravnopravnosti i procesa urodnjavanja

(gender mainstreaming) unutar institucija i organizacija

 • Iskustvo u istraživanjima i očekivanim metodama i tehnikama
 • Iskustvo rada s institucijama
 • Izvrsne komunikacijske vještine

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani-a istraživač-ica pružit će usluge podrške implementaciji i realizacije aktivnosti u periodu od 9 februara 2023 do 9 marta 2023 (20 ekspertskih dana). U slučaju objektivnih okolnosti (nedostupnosti ključnih aktera za intervjue u datom roku i dr) ugovor će biti produžen do ispunjenja projektnih zadataka. Plaćanje se vrši po završenom zadatku.

 1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

– Referentni broj

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu;

–  2 reference s punim kontaktom;

– Ponudu (cijena usluge)

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o izabranoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača/ice, a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te na osnovu dokumentacije iz stavke 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati_kinje treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: infohouse@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Rok za prijavu: 3.2.2023. godine do 17:00h

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.