Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Projekat Fondacije INFOHUSE za FIGAP II izabran kao najbolji

student-g4dcc6caed_1920

Projekat  Fondacija INFOHOUSE “Unapređenje saradnje institucionalnih i vaninstitucionalnih partnera u provođenju Gender akcionog plana BiH” izabran je kao najbolji za FIGAP program 2018-2022. U narednom periodu Fondacija će projekat provoditi sa Gender centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 

Cilj projekta jeste uspostaviti proaktivnu saradnju između institucija FBiH i organizacija civilnog društva za efikasniju provedbu Gender akcionog plana u Federaciji BiH. Stoga će ovaj projekat omogućiti saradnju i transfer znanja između institucionalnih i vaninstitucionalnih partnera.

Na taj način se također doprinosi jednom od strateških ciljeva GAPa a to je  da institucionalni mehanizmi za ravnopravnost spolova kontinuirano rade na uspostavljanju i jačanju formalnih i neformalnih vidova saradnje s drugim institucijama na svim nivoima organizacije vlasti, nevladinim i drugim organizacijama civilnog društva, akademskim i istraživačkim zajednicama, socijalnim partnerima i drugim relevantnim društvenim činiocima, uključujući i širu saradnju na regionalnom i međunarodnom nivou.

Ravnopravnost polova je jedno od osnovnih ljudskih prava, garantovano međunarodnim i domaćim ugovorima i zakonima. Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH je utvrdio obaveze svih institucija vlasti da poduzmu odgovarajuće i potrebne mjere radi provođenja odredbi propisanih ovim Zakonom i Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine.

Da bi preuzete obaveze bile ispunjene, institucije vlasti moraju uspostaviti i sprovoditi aktivne javne politike i strateške mjere za postizanje ravnopravnosti spolova. Integracija standarda ravnopravnosti spolova u sve oblasti društvenog života (gender „mainstreaming“) nije samo obaveza institucija za ravnopravnost spolova, već svih nadležnih institucija koje su dužne uvoditi i primjenjivati ove standarde u svom djelokrugu rada.

Prioritetni zadaci iz GAP-a realiziraju se na osnovu godišnjih operativnih planova nadležnih institucija za provođenje GAP-a BiH koje su zastupljene u koordinacionim odborima. U ovim planovima razrađuju se mjere iz GAPa BiH i definiraju konkretne aktivnosti, koje su neka ministarstva uključila u svoje redovne planove rada. Upravo izrada operativnih planova predstavlja jedinstvenu priliku da se ostvari saradnja između organizacija civilnog društva i nadležnih institucija Federacije BIH.

Pored toga u okviru ovog projekta osiguraće se provedba smjernica iz Akcionog plana za provedbu zaključnih napomena Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena  u Federaciji Bosne i Hercegovine te će se koristiti principi i pravila iz Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH. Neposredni korisnici_e su Institucije FBIH i ženske organizacije civilnog društva i organizacije koje se bave pitanjima ravnopravnosti spolova.

Ovaj projekat Fondacije je proglašen najboljim na osnovu rezultata Javnog poziva raspisanog krajem 2022 u okviru Programa za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2022) (LINK NA https://www.gcfbih.gov.ba/obavjestenje-o-odabiru-vaninstitucionalnog-partnera-gcfbih-2/) . FIGAP II je rezultat saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Finansijsku podršku pruža Vlada Pvedske kroz švedska Međunarodna razvojna agencija za saradnju (SIDA)

Vizija FIGAP II Programa je da javne odluke (politika, budžet i pružanje usluga) unaprijede socio-ekonomske uslove za muškarce i žene, djevojčice i dječake podjednako, a da bi to postigli, potrebno je ostvariti standardiziran pristup integriranja načela ravnopravnosti spolova u BiH kroz provedbu transparentnog, odgovornog, pravednog i inkluzivnog FIGAP II Programa u razdoblju od 2018 do 2022. godine.

Grant sredstva vaninstitucionalnim partnerima za projekte u prioritetnoj oblasti GAP BiH/FIGAP II u 2022.g.

Trajanje projekta je decembar 2022 – april 2023.