Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Javni poziv: Kompanija za štampanje brošure

JAVNI POZIV

 PROJEKTNI ZADATAK

Kompanija za štampanje brošure

BIZNIS ANĐELI: MENTORSKI PROGRAM EKONOMSKOG JAČANJA MARGINALIZIRANIH SKUPINA ŽENA“

 1. Kompanija: Registrovana kompanija
 2. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina
 3. Naziv projekta: „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja“ finansijski podržan od strane Evropske unije a realizovan u saradnji sa Udruženjem građana „Budućnost“
 4. Trajanje projekta: Januar 01, 2021 – Jun 30, 2023
 5. Period angažmana: Maksimum 7 dana (najkasnije do 7.1.2023. godine)

Reference number: EUTP-06-01\2021 EUTP-25-01/2022.

 1. POZADINA PROBLEMA

Projekat „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja“ ima za cilj da doprinese suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, da se bavi  problemom nezaposlenosti i ekonomske ovisnosti žena žrtava nasilja.

Statistički podaci pokazuju da je svaka peta žena u BiH doživjela neki oblik partnerskog nasilja, no ipak samo 5,5% njih kontaktiralo je odgovarajuće institucije kako bi zatražilo pomoć. Žene se često ne prepoznaju kao žrtve, posebno ekonomskog nasilja, i šute o nasilju. Patrijarhat i tradicija koji su duboko ukorijenjeni u našem društvu ne dopuštaju ženi da se bori za sebe i svoja prava, te s ekonomskog gledišta postane zemljoposjednica i / ili voditeljica kućnog posla. Ekonomsko nasilje nad ženama i dalje je skrivena kategorija rodno zasnovanog nasilja. Kontrola koju nasilnici pokazuju nad partnerima u obliku ograničenja i oduzimanja novca, zabrane rada, uskraćivanja novca za vlastite potrebe specifičan je oblik zlostavljanja koji uključuje ponašanja koja negativno utječu na materijalni i financijski položaj žene podrivanjem, ograničavanjem i / ili potkopavanje njezinih napora za postizanje ekonomske nezavisnosti.

Statistika sigurnih kuća u BiH (ukupno 8 sigurnih kuća u BiH) pokazuje da žene žrtve nasilja koje bježe od nasilnika, dolaze iz porodica s niskim prihodima, nedovoljno su obrazovane i s toga nemaju mogućnosti zaposlenja. Ta je ekonomska ovisnost osnova koja pogoršava sve druge oblike nasilja i vrlo često čini ženu taocem nasilnika. Slijedom toga, žene iz skloništa uglavnom nemaju drugog izbora nego vratiti se u svoje domove odakle su ranije pobjegle, pa se fizičko i ekonomsko nasilje nad njima nastavlja. Ekonomsko nasilje kažnjivo je zakonodavstvom BiH i prepoznato kao oblik rodno zasnovanog nasilja prema Istanbulskoj konvenciji, koju je u novembru 2013. usvojio Parlament BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 15/12). Takođe, u Mišljenju Komisije o prijavi Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji – COM (2019) 261 jasno je istaknuto da „zakonodavstvo o prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja u porodici, nije efikasno provedeno, što zabrinjava. Entitetski zakoni o nasilju u porodici nisu međusobno usklađeni niti usklađeni s Istanbulskom konvencijom. Takođe, ne postoje odjeli specijalizirani za rodno zasnovano nasilje u relevantnim institucijama, uključujući policiju i javne organizacije. Zaštitne mjere rijetko se dodjeljuju, a opšti sistem reagovanja na nasilje treba poboljšati. ”

Nakon godina provođenja reaktivnog i kratkoročno zasnovanog pristupa u pružanju podrške ženama žrtvama nasilja putem besplatnog smještaja i psihosocijalne savjetodavne podrške u skloništima u BiH, što je nakon toga uglavnom rezultiralo povratkom tih žena njihovim nasilnicima (zbog ekonomske zavisnosti) i nastavak mučenja, ovaj će se projekat usredotočiti na jačanje ekonomske nezavisnosti žena sa iskustvom nasilja i tako promovisati trajne mogućnosti žena u njihovim naporima da se oslobode rodno zasnovanog nasilja.

Projekat će između ostalih segmenata osigurati izgradnju kapaciteta žena sa iskustvom nasilja kroz trening cikluse, pružiće im podršku putem malih grantova i mentorstva, a sve u cilju da žene žrtve nasilja pokušaju da poboljšaju svoju finansijsku nezavisnost od nasilnika.

 1. CILJ PROJEKTA

Opšti cilj ovog projekta je doprinijeti eliminaciji nasilja i diskriminacije žena žrtava nasilja, kao jednoj od najranjivijih grupa unapređenjem njihovih ekonomskih i socijalnih prava. Projekat se realizuje kroz 6 međusobno koordiniranih radnih paketa. Sadržajno, segment radnog paketa 5. – pregled politika/inicijative fokusiran je na razvoj dinamike politike i praksa za poboljšanje zakonodavstva vezanog za efikasniju provedbu zakona o zaštiti od nasilja u porodici u oba BH entiteta. Očekivani rezultati u okviru ovog radnog paketa su: izrađeni nacrti izmjena podzakonskih akata i službeno započeti postupci za njihovo usvajanje; pokrenuta najmanje dva procesa za poboljšanje politika; izrađene preporuke za provedbu postojećih zakona i podzakonskih akata za policijske agencije.

 1. OPSEG ZADATKA

U svrhu prezentacije inovativnog mentorskog programa „Biznis anđeli“, koji je Fondacija INFOHUSE sa Udruženjem građana „Budućnost“ uz podršku Evropske unije pokrenula početkom augusta 2022. godine bit će izrađena brošura: BIZNIS ANĐELI: MENTORSKI PROGRAM EKONOMSKOG JAČANJA MARGINALIZIRANIH SKUPINA ŽENA“

Tim povodom potažujemo štampariju koja će u skladu sa navedenim uvjetima u projektnom zadatku pružiti usluge štampanja brošure.

ZADACI

 • Priprema i štampanje prvog otiska brošure
 • Štampanje brošure u ukupnom broju od 100 komada
 • Štampanje brošure prema sljedećim uputama: format A5, štampa u boji, najviše 40 stranica sa koricama, papir k.b. 120 gr, korica 300 gr, uvez kalmer

ISPORUKA

Angažirana kompanija isporučit će brošuru na adresu Fondacije INFOHOUSE, Valtera Perića 16, Sarajevo.

 1. IZVJEŠTAVANJE

Angažovana kompanija će biti u redovnoj komunikaciji sa Ugovaračem te će se konsultovati sa istim tokom prinatanja brošure. Angažovana kompanija će isporučiti brošuru u punoj količini najkasnije u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora. Probni otisak će isporučiti u roku od 2 dana.

Korespodencija će se odvijati putem e-maila.

Svi proizvedeni rezultati bit će dalje podložni odobrenju EUD Programme Manager’s.

 1. VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Maksimalan bruto iznos za ovaj angažman iznosi 400 Eura protivvrijednosti.

Porezi i doprinosi u skladu sa zakonom će biti obračunati i uplaćeni od strane Ugovarača.

Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom.

 1. VREMENSKI OKVIR

Angažirana kompanija će u okviru 7 dana, tačnije od 31.12.2022. do 1.1.2023. godine odštampati punu količinu brošura (100 komada).

 1. KVALIFIKACIJE KOMPANIJE
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva i postojanja štamparije
 • Poznavanje standarda izrade štampanih materijala za projekte Evropske unije
 • Kompanija posjeduje portfolio sa postignućima i zabilježenim uspjesima kao dokaz ranije uspješno obavljenih poslova
 • Prednost će biti pružena kompanijama koje su već radile na projektima Evropske unije

Ponude će se ocjenjivati uzimajući u obzir opšte i posebne kriterije iskustva i prethodne reference.

Kompanija će početi sa radom odmah nakon potpisivanja ugovora sa Ugovaračem usluge. Procjena ugovarača usluga je da se posao može uraditi za 7 dana.

 SPECIJALNI ZAHTJEVI

Svi materijali moraju slijediti najnovije zahtjeve komunikacije i vidljivosti za vanjsko djelovanje EU-a općenito i upotrebu znaka EU-a u kontekstu programa EU-a 2021-2027, posebno https://ec.europa.eu/info/files/use-eu-emblem-context-eu-programmes-2021-2027_en čime se omogućuje odgovarajuća vidljivost Evropske unije u svim komunikacijskim materijalima proizvedenim u okviru ovog ugovora.

 1. METODA PODNOŠENJA

Svi zainteresirani prijavitelji na BHS jeziku dostavljaju:

 • Dostaviti portfolio kompanije
 • Dostaviti ponudu za obavljanje projektnog zadatka
 • Dostaviti druge reference koje dokazuju iskustvo rada na projektima Evropske unije

Ponuda obavezno sadrži Referentni broj: EUTP-06-01\2021 EUTP-25-01/2022. i šalje se na sljedeću e-adresu: adin@infohouse.ba najkasnije  29.12.2022. godine do kraja dana s naznakom predmeta: Prijava za izradu brošure BIZNIS ANĐELI: MENTORSKI PROGRAM EKONOMSKOG JAČANJA MARGINALIZIRANIH SKUPINA ŽENA“.