Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV – GRAFIČKI DIZAJNER/DIZAJNERICA

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži grafičkog dizajnera/icu ili agenciju za pružanje usluge dizajniranja istraživanja u okviru UNICEF-ovog projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“ čije aktivnosti se realizuju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Referentni broj: UNICEF-3.2.1./2022

  1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“. Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Projekat se bavi redovnom vakcinacijom djece u BiH, fokusirajući se na imunizacijske procese u TK, naročito na MRP vakcinu, kao vakcinu koja ima najniži procenat zastupljenosti u poređenju s drugim obaveznim vakcinama u BiH.

Projekat se sastoji iz nekoliko faza:

  1. Istraživanje i analiza podataka;
  2. Osmišljavanje malih lokalnih intervencija i njihova realizacija;
  3. Analiza rezultata intervencija i njihovo prilagođavanje i
  4. Sveobuhvatna procjena rezultata kako bi se došlo do zaključaka koji su to mehanizmi i strategije koji najbolje doprinose unapređenju statusa redovne imunizacije.

Osnovni cilj projekta je jačanje i unapređenje procesa redovne imunizacije, s posebnim fokusom na MRP vakcinu. Krajnji rezultat trebao bi biti osmišljavanje praktičnih rješenja za unaprjeđenje stope redovne vakcinacije i povjerenja u proces imunizacije.

Trajanje projekta: 01.07.2022. – 31.03.2023. godine

  1. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Usluge dizajnera/ice ili agencije potrebne za dizajniranje istraživanja u skladu sa smjernicama i pravilima UNICEF-a BiH.

2.2. Opis poslova

Od angažovanog dizajnera/ice ili agencije očekuje se:

– Da se informiše o UNICEF-ovim pravilima kada je dizajn zvaničnih istraživanja u pitanju (branding, disclaimer…);

– Poštovanje unaprijed postavljenih rokova koji se odnose na realizaciju predviđenih aktivnosti;

– Održavanje redovne komunikacije s projektnom koordinatoricom;

– Da po završetku poslovnih obaveza dostavi izvještaj u pisanoj elektronskoj formi kao potvrdu obavljenih radnih zadataka.

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Najmanje 3 godine profesionalnog iskustva;

–  Reference kojima se mogu  dokazati znanja iz oblasti grafičkog dizajna.

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani/a grafički dizajner/ica ili agencija pružit će uslugu dizajniranja istraživanja u roku od maksimalno 5 dana od dana dostavljanja finalne verzije (projektna koordinatorica će pružiti blagovremenu informaciju o završetku istraživanja, odnosno o tačnom datumu dostavljanja finalne verzije). Plaćanje se vrši po završenom zadatku.

3. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

– Referentni broj

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu/ Detaljne informacije o agenciji i relevatnom prošlom iskustvu;

– Primjere dosadašnjih radova (minimalno tri);

– 2 reference s punim kontaktom;

– Ponudu i

– Propratno pismo.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te na osnovu dokumentacije iz stavke 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: infohouse@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Rok za prijavu: 14.11.2022. godine do 17:00h

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.