Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

PROJEKTNI ZADATAK: Kompanija za upravljanje društvenim medijima

javni-poziv
 1. Kompanija: Registrovana kompanija
 2. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina
 3. Naziv projekta: „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja“ finansijski podržan od strane Evropske unije a realizovan u saradnji sa Udruženjem građana „Budućnost“
 4. Trajanje projekta: Januar 01, 2021 – Jun 30, 2023
 5. Period angažmana: Maksimum 8 mjeseci (01.11.2022.-30.06.2023.)

Reference number: EUTP – 24-01/2022

 1. POZADINA PROBLEMA

Projekat „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja“ ima za cilj da doprinese suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, da se bavi  problemom nezaposlenosti i ekonomske ovisnosti žena žrtava nasilja.

Statistički podaci pokazuju da je svaka peta žena u BiH doživjela neki oblik partnerskog nasilja, no ipak samo 5,5% njih kontaktiralo je odgovarajuće institucije kako bi zatražilo pomoć. Žene se često ne prepoznaju kao žrtve, posebno ekonomskog nasilja, i šute o nasilju. Patrijarhat i tradicija koji su duboko ukorijenjeni u našem društvu ne dopuštaju ženi da se bori za sebe i svoja prava, te s ekonomskog gledišta postane zemljoposjednica i / ili voditeljica kućnog posla. Ekonomsko nasilje nad ženama i dalje je skrivena kategorija rodno zasnovanog nasilja. Kontrola koju nasilnici pokazuju nad partnerima u obliku ograničenja i oduzimanja novca, zabrane rada, uskraćivanja novca za vlastite potrebe specifičan je oblik zlostavljanja koji uključuje ponašanja koja negativno utječu na materijalni i financijski položaj žene podrivanjem, ograničavanjem i / ili potkopavanje njezinih napora za postizanje ekonomske nezavisnosti.

Statistika sigurnih kuća u BiH (ukupno 8 sigurnih kuća u BiH) pokazuje da žene žrtve nasilja koje bježe od nasilnika, dolaze iz porodica s niskim prihodima, nedovoljno su obrazovane i s toga nemaju mogućnosti zaposlenja. Ta je ekonomska ovisnost osnova koja pogoršava sve druge oblike nasilja i vrlo često čini ženu taocem nasilnika. Slijedom toga, žene iz skloništa uglavnom nemaju drugog izbora nego vratiti se u svoje domove odakle su ranije pobjegle, pa se fizičko i ekonomsko nasilje nad njima nastavlja. Ekonomsko nasilje kažnjivo je zakonodavstvom BiH i prepoznato kao oblik rodno zasnovanog nasilja prema Istanbulskoj konvenciji, koju je u novembru 2013. usvojio Parlament BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 15/12). Takođe, u Mišljenju Komisije o prijavi Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji – COM (2019) 261 jasno je istaknuto da „zakonodavstvo o prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja u porodici, nije efikasno provedeno, što zabrinjava. Entitetski zakoni o nasilju u porodici nisu međusobno usklađeni niti usklađeni s Istanbulskom konvencijom. Takođe, ne postoje odjeli specijalizirani za rodno zasnovano nasilje u relevantnim institucijama, uključujući policiju i javne organizacije. Zaštitne mjere rijetko se dodjeljuju, a opšti sistem reagovanja na nasilje treba poboljšati. ”

Nakon godina provođenja reaktivnog i kratkoročno zasnovanog pristupa u pružanju podrške ženama žrtvama nasilja putem besplatnog smještaja i psihosocijalne savjetodavne podrške u skloništima u BiH, što je nakon toga uglavnom rezultiralo povratkom tih žena njihovim nasilnicima (zbog ekonomske zavisnosti) i nastavak mučenja, ovaj će se projekat usredotočiti na jačanje ekonomske nezavisnosti žena sa iskustvom nasilja i tako promovisati trajne mogućnosti žena u njihovim naporima da se oslobode rodno zasnovanog nasilja.

Projekat će između ostalih segmenata osigurati izgradnju kapaciteta žena sa iskustvom nasilja kroz trening cikluse, pružiće im podršku putem malih grantova i mentorstva, a sve u cilju da žene žrtve nasilja pokušaju da poboljšaju svoju finansijsku nezavisnost od nasilnika.

 1. CILJ PROJEKTA

Opšti cilj ovog projekta je doprinijeti eliminaciji nasilja i diskriminacije žena žrtava nasilja, kao jednoj od najranjivijih grupa unapređenjem njihovih ekonomskih i socijalnih prava. Projekat se realizuje kroz 6 međusobno koordiniranih radnih paketa.

Sadržajno, kroz segment radnog paketa 6. – Advocacy campaign/ javno zagovaranje planirano je da kampanja javnog zagovaranja utiče na svijest bh. društva o postojećem rodno zasnovanom nasilju, kao i na pozitivne korake koje je ovaj projekat poduzeo, kako bi se povećao pritisak javnosti na donosioce odluka da usvoje predložene inicijative politike, ali i da bi se motivirali drugi akteri (uključujući i vlasti) da djelotvornije djeluju na prevenciji ovog problema i pomažu ženama VoV (victims of violence) da nastave svoje živote bez nasilnika. Kampanja podrazumijeva širok spektar inovativnih on-line, off-line i on-site akcija.

Očekivani rezultati u okviru ovog radnog paketa su:  izrađen plan komunikacije i vidljivosti, najmanje 45 medijskih izvještaja o sadržaju projekta, najmanje 10 sastanaka zagovaranja sa relevantnim vlastima, najmanje 20 različitih medija (saopštenja za javnost, izjave, intervjui, kolumne, blogovi, gostovanja u TV i radio emisijama itd.), približno 30% stanovništva BiH je informirano o rodno zasnovanom i ekonomskom nasilju.

 1. OPSEG ZADATKA

 U svrhu javnog zagovaranja za potrebe projekta „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici“, kompanija će izvršiti posao kreiranja i provođenja aktivnosti na društvenim mrežama i svima drugim kanalima komunikacije.

Tim povodom potažujemo kompaniju za upravljanje društvenim medijima koja će u skladu sa navedenim uvjetima u projektnom zadatku pružiti usluge javnog zagovoranja.

ZADACI

Osmišljavanje sadržaja i objavljivanje postova na socijalnim mrežama Fondacije INFOHOUSE u okviru projekta “Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja u porodici”.

 1. IZVJEŠTAVANJE

 Angažovana kompanija će biti u redovnoj komunikaciji sa Ugovaračem te će se konsultovati sa istim tokom vršenja usluge.

Korespodencija će se odvijati putem e-maila.

Svi proizvedeni rezultati bit će dalje podložni odobrenju EUD Programme Manager’s.

 1. VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Maksimalan bruto iznos za izvršenje predmetne usluge iznosi 1.840 Eura protivvrijednosti sa uračunatim PDV-om. Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom.

 1. VREMENSKI OKVIR

Angažirana kompanija će vršiti uslugu od 01.11.2022. do 30.06.2023. godine.

 1. KVALIFIKACIJE KOMPANIJE
 • Najmanje 3 godine vršenja usluge
 • Poznavanje uvjeta vidljivosti za projekte Evropske unije
 • Kompanija posjeduje portfolio sa postignućima i zabilježenim uspjesima kao dokaz ranije uspješno obavljenih poslova
 • Prednost će biti pružena kompanijama koje su već radile na projektima Evropske unije

Ponude će se ocjenjivati uzimajući u obzir opšte i posebne kriterije iskustva i prethodne reference.

Kompanija će početi sa radom odmah nakon potpisivanja ugovora sa Ugovaračem usluge.

SPECIJALNI ZAHTJEVI

Svi materijali moraju slijediti najnovije zahtjeve komunikacije i vidljivosti za vanjsko djelovanje EU-a općenito i upotrebu znaka EU-a u kontekstu programa EU-a 2021-2027, posebno https://ec.europa.eu/info/files/use-eu-emblem-context-eu-programmes-2021-2027_en čime se omogućuje odgovarajuća vidljivost Evropske unije u svim komunikacijskim materijalima proizvedenim u okviru ovog ugovora.

 1. METODA PODNOŠENJA

Svi zainteresirani prijavitelji na BHS jeziku dostavljaju:

 • Dostaviti portfolio kompanije
 • Dostaviti ponudu za obavljanje projektnog zadatka
 • Dostaviti druge reference koje dokazuju iskustvo rada na projektima Evropske unije

Ponuda obavezno sadrži Referentni broj: EUTP-24-01/2022 i šalje se na sljedeću e-adresu: adin@infohouse.ba ili dostavlja lično na adresu Fonadacije INFOHOUSE, Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo. Rok za dostavljanje ponude je najkasnije  20.10.2022. godine do kraja dana s naznakom predmeta: Prijava za obavljanje usluga upravljanje društvenim medijima –„Advocacy campaign“