Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV – ISTRAŽIVAČI/ICE U OKVIRU PROJEKTNE AKTIVNOSTI (2 OSOBE)

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži istraživače/ice za realizaciju aktivnosti u okviru UNICEF-ovog projekta „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovnih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“, koji se sprovodi u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Referentni broj: UNICEF-1.1.2./2022

  1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Dizajniranje, prototipiranje i evaluacija intervencija zasnovanih na analizama ponašanja u cilju jačanja redovne imunizacije“. Riječ je o regionalnom projektu u koji je uključeno nekoliko zemalja, a koji UNICEF realizuje u saradnji s organizacijom The Behavioural Insights Team iz Londona, dok se aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) ostvaruju u saradnji s Fondacijom INFOHOUSE.

Projekat se bavi redovnom vakcinacijom djece u BiH, fokusirajući se na imunizacijske procese u TK, naročito na MRP vakcinu, kao vakcinu koja ima najniži procenat zastupljenosti u poređenju s drugim obaveznim vakcinama u BiH.

Projekat se sastoji iz nekoliko faza:

  1. Istraživanje i analiza podataka;
  2. Osmišljavanje malih lokalnih intervencija i njihova realizacija;
  3. Analiza rezultata intervencija i njihovo prilagođavanje i
  4. Sveobuhvatna procjena rezultata kako bi se došlo do zaključaka koji su to mehanizmi i strategije koji najbolje doprinose unapređenju statusa redovne imunizacije.

Osnovni cilj projekta je jačanje i unapređenje procesa redovne imunizacije, s posebnim fokusom na MRP vakcinu. Krajnji rezultat trebao bi biti osmišljavanje praktičnih rješenja za unaprjeđenje stope redovne vakcinacije i povjerenja u proces imunizacije.

Trajanje projekta: 01.07.2022. – 30.09.2022. godine

    2. CILJEVI I OBIM ZADATAKA

2.1. Svrha angažovanja

Usluge istraživača/ica potrebne za sprovođenje projektne aktivnosti koja podrazumijeva posmatranje procesa redovne vakcinacije djece u zdravstvenim ustanovama na području TK i dostavljanje izvještaja, a u skladu sa smjernicama UNICEF-a.

2.2. Opis poslova

Od angažovanih istraživača/ica očekuje se:

– Da realizuju aktivnost posmatranja redovne vakcinacije djece u zdravstvenim ustanovama na području TK, a u skladu s unaprijed predočenim smijernicama:

– Poštovanje unaprijed dogovorenih termina, te fleksibilnost i spremnost na prilagođavanje kada je riječ o datumu i satnici;

– Dostavljanje izvještaja u kojem će biti predočeni rezultati/zaključci opservacije;

– Poštovanje unaprijed postavljenih rokova koji se odnose na realizaciju predviđenih aktivnosti;

– Održavanje redovne komunikacije s projektnom koordinatoricom;

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Formalno univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih nauka;

– Prethodna saradnja sa zdravstvenim ustanovama na području BiH i/ili rad na projektima koji se tiču zdravstvenih tema;

– Razvijene organizacijske i komunikacijske vještine.

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovani istraživači/ice pružit će usluge posmatranja redovne vakcinacije djece u zdravstvenim ustanovama na području TK do kraja septembra, a za ovu aktivnost je predviđeno maksimalno 5 dana. Plaćanje se vrši po završenom zadatku.

  1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

– Referentni broj

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu;

–  2 reference s punim kontaktom;

– Ponudu i

– Propratno pismo.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva ponuđača, u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te na osnovu dokumentacije iz stavke 3.1. ovog dokumenta.

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: milica@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Rok za prijavu: 08.09.2022. godine do 17:00h

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.