Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV ZA NABAVKU KONSULTANTSKIH USLUGA

JAVNI POZIV

Ekspert/ekspertkinja za izradu izmjena i dopuna podzakonskih akata u oba entiteta u skladu sa nalazima dubinske analize relevantnog zakonodavstva o sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici i rodnozasnovanog nasilja

 1. Pozicija: Ekspert/ekspertkinja
 2. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina
 3. Naziv projekta: „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja“ finansijski podržan od strane Evropske unije a realizovan u saradnji sa Fondacijom INFOHOUSE
 4. Trajanje projekta: Januar 01, 2021 – Jun 30, 2023
 5. Period angažmana: Maksimum 30 dana

Reference number: 01-68/21-EU

 1. POZADINA PROBLEMA

Projekat „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja“ ima za cilj da doprinese suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, da se bavi  problemom nezaposlenosti i ekonomske ovisnosti žena žrtava nasilja.

Statistički podaci pokazuju da je svaka peta žena u BiH doživjela neki oblik partnerskog nasilja, no ipak samo 5,5% njih kontaktiralo je odgovarajuće institucije kako bi zatražilo pomoć. Žene se često ne prepoznaju kao žrtve, posebno ekonomskog nasilja, i šute o nasilju. Patrijarhat i tradicija koji su duboko ukorijenjeni u našem društvu ne dopuštaju ženi da se bori za sebe i svoja prava, te s ekonomskog gledišta postane zemljoposjednica i / ili voditeljica kućnog posla. Ekonomsko nasilje nad ženama i dalje je skrivena kategorija rodno zasnovanog nasilja. Kontrola koju nasilnici pokazuju nad partnerima u obliku ograničenja i oduzimanja novca, zabrane rada, uskraćivanja novca za vlastite potrebe specifičan je oblik zlostavljanja koji uključuje ponašanja koja negativno utječu na materijalni i financijski položaj žene podrivanjem, ograničavanjem i / ili potkopavanje njezinih napora za postizanje ekonomske nezavisnosti.

Statistika sigurnih kuća u BiH (ukupno 8 sigurnih kuća u BiH) pokazuje da žene žrtve nasilja koje bježe od nasilnika, dolaze iz porodica s niskim prihodima, nedovoljno su obrazovane i s toga nemaju mogućnosti zaposlenja. Ta je ekonomska ovisnost osnova koja pogoršava sve druge oblike nasilja i vrlo često čini ženu taocem nasilnika. Slijedom toga, žene iz skloništa uglavnom nemaju drugog izbora nego vratiti se u svoje domove odakle su ranije pobjegle, pa se fizičko i ekonomsko nasilje nad njima nastavlja. Ekonomsko nasilje kažnjivo je zakonodavstvom BiH i prepoznato kao oblik rodno zasnovanog nasilja prema Istanbulskoj konvenciji, koju je u novembru 2013. usvojio Parlament BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 15/12). Takođe, u Mišljenju Komisije o prijavi Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji – COM (2019) 261 jasno je istaknuto da „zakonodavstvo o prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja u porodici, nije efikasno provedeno, što zabrinjava. Entitetski zakoni o nasilju u porodici nisu međusobno usklađeni niti usklađeni s Istanbulskom konvencijom. Takođe, ne postoje odjeli specijalizirani za rodno zasnovano nasilje u relevantnim institucijama, uključujući policiju i javne organizacije. Zaštitne mjere rijetko se dodjeljuju, a opšti sistem reagovanja na nasilje treba poboljšati. ”

Nakon godina provođenja reaktivnog i kratkoročno zasnovanog pristupa u pružanju podrške ženama žrtvama nasilja putem besplatnog smještaja i psihosocijalne savjetodavne podrške u skloništima u BiH, što je nakon toga uglavnom rezultiralo povratkom tih žena njihovim nasilnicima (zbog ekonomske zavisnosti) i nastavak mučenja, ovaj će se projekat usredotočiti na jačanje ekonomske nezavisnosti žena sa iskustvom nasilja i tako promovisati trajne mogućnosti žena u njihovim naporima da se oslobode rodno zasnovanog nasilja.

Projekat će između ostalih segmenata osigurati izgradnju kapaciteta žena sa iskustvom nasilja kroz trening cikluse, pružiće im podršku putem malih grantova i mentorstva, a sve u cilju da žene žrtve nasilja pokušaju da poboljšaju svoju finansijsku nezavisnost od nasilnika.

 1. CILJ PROJEKTA

Opšti cilj ovog projekta je doprinijeti eliminaciji nasilja i diskriminacije žena žrtava nasilja, kao jednoj od najranjivijih grupa unapređenjem njihovih ekonomskih i socijalnih prava. Projekat se realizuje kroz 6 međusobno koordiniranih radnih paketa. Sadržajno, segment radnog paketa 5. – pregled politika/inicijative fokusiran je na razvoj dinamike politike i praksa za poboljšanje zakonodavstva vezanog za efikasniju provedbu zakona o zaštiti od nasilja u porodici u oba BH entiteta. Očekivani rezultati u okviru ovog radnog paketa su: izrađeni nacrti izmjena podzakonskih akata i službeno započeti postupci za njihovo usvajanje; pokrenuta najmanje dva procesa za poboljšanje politika; izrađene preporuke za provedbu postojećih zakona i podzakonskih akata za policijske agencije.

 1. OPSEG ZADATKA

Na osnovu izrađene opsežne kvalitativne dubinske analize relevantnog zakonodavstva o sprečavanju i zaštiti od rodnozasnovanog nasilja utvrđena su područja u entitetskim podzakonskim aktima protiv nasilja u porodici i rodnozasnovanog nasilja koja treba dodatno definisati. Fondacija „INFOHOUSE“ i Udruženje građana „Budućnost“ traže eksperta/ekspertkinju za potrebe pokretanja najmanje dva procesa za poboljšanje politika koji će kroz otvoren i konkurentan proces izraditi nacrte za izmjene ili usvajanje novih podzakonskih akata u oba entiteta. Nacrti za izmjene ili usvajanje novih podzakonskih akata sa obrazloženjem će kroz fokus grupe i bilateralna savjetovanja biti predstavljeni nadležnim entitetskim ministarstvima, državnom i entitetskim rodnim mehanizmima, entitetskim i kantonalnim/regionalnim političkim odjelima, centrima za socijalni rad u odabranim opštinama, skloništima i OCD koji se bave pitanjima zaštite žena i ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja. Svrha organizovanja ovih konsultacija je dvostruka – povećati kvalitet nacrta podzakonskih akata, ali i uključiti ključne dionike u proces donošenja politika i postizanje konsenzusa o političkim rješenjima kako bi se poboljšala perspektiva za usvajanje prijedloga politika na osnovu nalaza iz Analize.

ZADACI

Nacrti za izmjene ili usvajanje novih podzakonskih akata/politika u oba entiteta treba da sadrže:

 • Unapređen proces zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i rodnozasnovanog nasilja
 • Usaglašenost sa entitetskim zakonima o zaštiti od nasilja u porodici
 • Usklađenost sa standardima Istanbulske konvencije o sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama i drugim dokumentima Evropske unije
 • Obrazloženje nacrta politika u skladu sa pravilima za izradu pravnih propisa u entitetima (Pravila normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa u RS i Jedinstvenih pravila u FBiH)

IZVJEŠTAVANJE

Angažovani ekspert/ekspertkinja će biti u redovnoj komunikaciji sa Ugovaračem te će se konsultovati sa istim tokom pripreme i izrade nacrta politika. Angažovani ekspert/ekspertkinja će draft nacrta isporučiti najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Po dostavljanju drafta po ugovorenoj aktivnosti Ugovarač ima pravo da u roku od 5 radnih dana da određene prijedloge i komentare. Nakon prijema komentara, ako postoje, ekspert/ekspertkinja će iste inkorporisati u dokument u roku od maksimalno 7 radnih dana. Ekspert/ekspertkinja ima obavezu da finalnu verziju Nacrta politika sa obrazloženjem kroz fokus grupe/bilateralne sastanke prezentuje ključnim dionicima opisanim u sekciji H. Opseg zadatka. Po okončanu prezentacija, ukoliko to bude potrebno, ekspert/ekspertinja će revidirati draft politika i finalnu verziju poslati Ugovaraču.

Korespodencija će se odvijati putem e-maila.

 1. VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Maksimalan bruto iznos za cjelokupni angažman iznosi 1.500 Eura u KM protivvrijednosti.

Porezi i doprinosi u skladu sa zakonom će biti obračunati i uplaćeni od strane Ugovarača.

Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom, na način da će 30% vrijednosti ugovora biti uplaćeno avansno, a ostatak vrijednosti ugovora izvršit će se po odobrenju konačnih politika.

Aplikant snosi troškove nastale tokom pripreme i podnošenja prijave.

 1. VREMENSKI OKVIR
OpisIndikativni vremenski okvir
Izrada prvog nacrta politika25.03. – 25.04.2022.
Komentari Ugovarača na nacrt politika25.04.2022. – 30.04.2022.
Prezentacija Nacrta politika kroz fokus grupe/konsultacije sa ključnim dionicima (ekspert+ugovarači)30.04.-10.05.2022.
Finalni dokumenti dostavljeni Ugovaraču15.05.2022.

 

 1. KVALIFIKACIJE EKSPERTA

Kvalifikacije i vještine:

 • Formalno univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih nauka

Opšte i posebno profesionalno iskustvo:

 • Najmanje 10 godina opšteg profesionalnog iskustva
 • Poznavanje međunarodnih standarda o ljudskim pravima sa fokusom na ženska ljudska prava
 • Izvrsno znanje BHS jezika

Ponude će se ocjenjivati uzimajući u obzir opšte i posebne kriterije iskustva i prethodne referense.

Ekspert/ekspertkinja će početi sa radom odmah nakon potpisivanja ugovora sa ugovaračem usluge. Procjena ugovarača usluga je da se posao može uraditi za 30 radnih dana.

 1. METODA PODNOŠENJA

Svi zainteresirani prijavitelji na BHS jeziku dostavljaju:

 • CV sa detaljnim informacijama o relevantnom iskustvu sa referencama, kao i popis prethodno realizovanih poslova
 • Okvirni prijedlog poglavlja i troškovnik.

Ponuda obavezno sadrži Referentni broj: 01-68/21-EU i šalje se na sljedeću e-adresu: buducnostmd@yahoo.com najkasnije 22.03.2022. godine do kraja dana s naznakom predmeta: Prijava za za izradu izmjena i dopuna podzakonskih akata u oba entiteta

Prijave zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće se razmatrati.