Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici

Donator: Evropska unija

Budžet: 210.526 €

Trajanje projekta: januar 2021- decemar 2023.

Cilj projekta:  

Projekat Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici, implementira Fondacija INFOHOUSE u suradnji s partnerom Udruženje „Budućnost“ iz Modriče, a financira Evropska unija, u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). Cilj je nadograditi postojeću zaštitu žena žrtava porodičnog nasilja u skloništima u BiH od sigurnog okruženja i psiho-socijalne podrške do razine na kojoj će te ranjive žene dobiti priliku da povećaju svoje poslovne vještine i čak započnu svoju ekonomsku aktivnost, kao mehanizam za samozapošljavanje i izbjegavanje povratka nasilnicima nakon napuštanja skloništa, zbog nedostatka drugih mogućnosti.

Kroz projekat će, između ostalih segmenata, biti omogućena izgradnju kapaciteta, podrška malim grantovima i mentorstvo (od strane uspješnih / iskusnih poslovnih osoba) ženama žrtvama nasilja u njihovom pokušaju da poboljšaju svoju financijsku neovisnost od nasilnika i na taj način vježbaju njihova ekonomska i socijalna prava kao i ravnopravnost spolova. Predloženi projekt usredotočit će se na sljedeću ciljnu skupinu zbog njihovih ovlasti i odgovornosti za poboljšanje pitanja povezanih s javnom nabavom i spremnosti da se angažiraju: a) Žene u sigurnim kućama u BiH, b) Vlade oba entiteta / nadležna ministarstva, c) Oba entitetski Gender centri i Agencija za ravnopravnost spolova u BiH, d) Entiteti i kantonalne policijske uprave, e) 8 skloništa u BiH, f) najmanje 10 kompanija g) najmanje 10 medija / novinara i 15 organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava i / ili ekonomskim osnaživanjem žena. Krajnji korisnici su 60 žena žrtava porodičnog nasilja sa svojom djecom iz sigurnih kuća u BiH.

Najmanje 40 žena žrtava nasilja bit će podržano u razvoju njihovih ekonomskih aktivnosti samozapošljavanja, a relevantni propisi u BiH za zaštitu od rodnog nasilja učinkovitije će se provoditi), što će slijedom toga stvoriti osnovu za utjecaj na projekt (žene iz skloništa postat će ili će biti na putu ekonomske neovisnosti od nasilnika, što im je krajnji cilj u izbjegavanju porodičnog nasilja nasilja).

Gdje?

Federacija Bosne i Hercegovine 

Republika Srpska

Ko? 

Fondacija INFOHOUSE, Sarajevo

Udruženje "Budućnost", Modriča